ข่าว/กิจกรรม

รพ. ทบ.ทุกพื้นที่ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นับตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่เริ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม ซึ่งเป็นการร่วมสร้าง"วาระแห่งชาติ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่" พร้อมกันทั่วประเทศ กรมแพทย์ทหารบก โดย โรงพยาบาลกองทัพบกทั่วประเทศ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนดังกล่าว และได้รับการจัดสรรวัคซีนมาฉีดให้ประชาชน ยอดรวมจนถึงขณะนี้มากกว่า 97,000 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกองทัพบกจัดศูนย์บริการนั้น มีทั้งที่ฉีดภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง การบันทึกข้อมูล ดำเนินการฉีดวัคซีน การสังเกตอาการหลังฉีด และการให้คำแนะนำ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของกำลังพล หน่วยบริการวัคซีนของโรงพยาบาลค่ายทหารทั้ง 4 กองทัพภาค ได้เริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กำลังพลที่ทำหน้าที่ด่านหน้าบริเวณจุดตรวจแนวชายแดน และกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 มาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 และปัจจุบันมีกำลังพลของกองทัพบก รวมถึงทหารใหม่ผลัด 1/64 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว 117,000 นาย ซึ่งกำลังพลของกองทัพบกเหล่านี้ ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไปได้อย่างเต็มกำลัง และมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ กองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลกองทัพบก จะให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแผนการจัดสรรอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน