ผลงาน

img

Fight Covid-19 Story : จากคลัสเตอร์สถานบันเทิง สู่รพ.สนาม ทบ. แห่งแรก

การดำเนินคดีต่อสถานบันเทิงชื่อดังใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนมีผู้ติดเชื้อและเกิดกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คงช่วยเตือนความจำถึงเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศในเวลานั้นได้ แม้จะผ่านพ้นมากว่า 4 เดือน แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขวิกฤติดังกล่าว และยังคงภารกิจนั้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ก็คือ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์การทหารราบ (ศร.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ รับผิดชอบในการปฏิบัติ

รพ.สนามกองทัพบก ศร. ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนหลังพบการเกิดคลัสเตอร์สถานบันเทิงข้างต้น แม้จะอยู่ในห้วงวันหยุดยาว จนสามารถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 64 นับเป็น รพ.สนาม แห่งแรกของกองทัพบก โดยการดัดแปลงอาคารโรงนอนทหาร กองร้อยเสนารักษ์ ภายใน รพ.ค่ายธนะรัชต์ เป็นอาคารผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงจากโรงพยาบาลปราณบุรี ซึ่งมีจำนวนมากจนเตียงภายในโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ ภายในโรงพยาบาลมีการแบ่งพื้นที่ และจัดตั้งหอผู้ป่วยขนาด 25 เตียง จำนวน 4 หอผู้ป่วย รวม 100 เตียง และจัดแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ หมุนเวียนให้การดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชม. พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์

แม้โควิด-19 จะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่อาจยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน แต่ รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล ที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลสนาม โดยมีการถอดบทเรียนจากหน้างานโดยผู้ปฏิบัติ มาปรับปรุงแนวทางดังกล่าวมาเป็นลำดับ ส่งผลให้ไม่พบผู้ป่วยในรพ.สนาม ที่อาการทรุดลง หรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ

จนถึงปัจจุบัน รพ.สนามกองทัพบก ศร. โดย รพ.ค่ายธนะรัชต์ ได้ให้การดูแลพี่น้องชาวปราณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงไปแล้วกว่า 230 ราย และยังคงเป็นกลไกสำคัญในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยสีเขียว และสีเหลืองบางกลุ่ม ตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 โดยบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด แม้จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แต่ชาว รพ.ค่ายธนะรัชต์ ก็ยังคงมุ่งมั่น พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ จนกว่าวิกฤติการณ์ในครั้งนี้จะคลี่คลายไปในที่สุด

 หมายเหตุ : ปัจจุบัน กองทัพบก มีการจัดตั้ง รพ.สนามกองทัพบก สนับสนุนรัฐบาล และ ศบค. จำนวนถึง 26 แห่ง ใน 22 จังหวัด เพื่อร่วมดูแลพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

อัลบั้มภาพ