ผลงาน

img

จากหน่วยตรวจโรค สู่รพ.สนาม โควิด-19

การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ถือเป็นสิ่งสำคัญทั้งในภาวะปกติ และในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน สำหรับหน่วยสายแพทย์ของกองทัพบก ได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในหลายพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 เป็นหน่วยเสนารักษ์ของกองพลทหารราบที่ 15 ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลของ พล.ร.15 ตลอดจนพี่น้องประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ตั้งในค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เนื่องจากที่ตั้งของค่ายลพบุรีราเมศวร์ อยู่ห่างไกลจังหวัดสงขลาถึง 70 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปัตตานี 45 กิโลเมตร และห่างจากเขตชุมชนเมืองของอำเภอเทพา ประมาณ 14 กิโลเมตร การเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพา หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในจังหวัดสงขลา และปัตตานี จึงค่อนข้างลำบาก ทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงการบริการ สุขภาพของกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายจำนวนกว่า 1,000 คน รวมทั้งประชาชนในชุมชนรอบค่ายทหาร

ด้วยเหตุนี้ กองพันเสนารักษ์ฯ จึงมีแนวคิดในการขยายขีดความสามารถของหน่วยตรวจโรค ค่ายลพบุรีราเมศวร์จากเดิมที่จำกัดเฉพาะการปฐมพยาบาล หรือรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน บริการทันตกรรม และบริการแพทย์ทางเลือก โดยการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเทพา ที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และมีความต้องการเพิ่มหน่วยบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การสนับสนุนการเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยตรวจโรค จึงเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเทพา ได้ให้การสนับสนุน อาทิ การเปิดบริการนวดแผนไทย ณ หน่วยตรวจโรคฯ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ โดยใช้ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล ทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการ เสมือนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเทพา โดยต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การให้บริการ จนปัจจุบันสามารถรับผู้ป่วยได้ รอบละ 5 เตียง นอกจากนี้ ยังได้ส่งแพทย์แผนไทยมาให้การตรวจรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

หรือในด้านสุขภาพช่องปาก ที่เป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง โรงพยาบาลเทพาได้สนับสนุนการออกแบบเพื่อปรับปรุงรถศัลยกรรมสนามของกองพันเสนารักษ์ ให้เป็นห้องรักษาโรคทันตกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีทันตแพทย์จากโรงพยาบาลเทพา เดินทางมาให้บริการทันตกรรม สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นต้น ความร่วมมือดังกล่าว จึงทำให้กำลังพล ครอบครัว ในค่ายลพบุรีราเมศวร์ และประชาชนในชุมชนรอบค่าย สามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขพื้นฐาน มีความสะดวกสบายในการได้รับบริการ ที่เสมือนเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลภายในค่ายอีกด้วย

และจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้ที่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้ให้การสนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม ภายในค่ายลพบุรีราเมศวร์ แก่ทางจังหวัดสงขลา โดยการดัดแปลงอาคารโรงนอน และอาคารโรงเลี้ยงของหน่วยทหารภายในค่าย เป็นอาคารหอพักผู้ป่วย ที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงได้มากกว่า 600 ราย โดยมีแผนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเทพา หากมีอาการรุนแรงขึ้น

 ทั้งนี้ กองพันเสนารักษ์ฯ ได้จัดกำลังพลของหน่วย ประมาณ 80 นาย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พลขับ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ร่วมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามค่ายลพบุรีราเมศวร์ ร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลเทพา นอกจากนี้ กองพันเสนารักษ์ฯ ยังให้การสนับสนุนรถพยาบาล และรถบรรทุก 6 ล้อในการรับส่งผู้ป่วย ในการนี้ยังได้จัดบ้านพักรับรองเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา เพื่อเป็นที่พักและอาบน้ำหลังเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันอีกด้วย

 ความร่วมมือกันของกองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 กับโรงพยาบาลเทพา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกสถานการณ์ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

อัลบั้มภาพ