สุขภาพ

img

ไม่ติดโควิดยกครัว ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่ผานมา พบว่ามีการติดเชื้อระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้พักอาศัยร่วมกัน เป็นจำนวนมาก มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้  

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในที่พักอาศัย รวมถึงมีระยะห่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยการไม่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมใดๆ ในที่พักอาศัย ที่สำคัญได้แก่ งดการทานอาหารร่วมกัน และพูดคุยกันระหว่างทานอาหาร งดการสังสรรค์ ดื่มสุราภายในครอบครัว หรือกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมห้อง และระมัดระวังการสัมผัสคลุกคลีอย่างใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะกับผู้ที่ออกไปทำงานข้างนอกที่พักอาศัย

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งในและนอกอาคารที่พักอาศัยของตนเอง และทั้งที่อยู่กับสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ ผู้อื่น โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเด็กเล็ก ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร นอนพักผ่อน และออกกำลังกาย

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 ครั้งต่อวัน หรือทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือทุกครั้งเมื่อทำหัตถการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ใช้มือหยิบจับสัมผัสวัตถุสิ่งของ พื้นผิวที่อาจจะเปื้อนสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ได้ง่าย ทั้งนี้ การลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นั้น เป็นเพียงวิธีการเสริมเท่านั้น

เช็ดพื้นผิวที่หยิบจับสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู กลอน ที่จับประตู หน้าต่าง ราวบันได เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่หาได้ง่ายและปลอดภัยในครัวเรือน ได้แก่ แอลกอฮอล์ทาแผล น้ำสบู่ น้ำยาซักฟอกขาว น้ำผงซักฟอก เป็นต้น ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

จัดที่พักอาศัยให้มีอากาศถ่ายเทหมุนเวียนดี ไม่อับอากาศ เพื่อลดโอกาสการสะสมละอองเสมหะในที่พัก กรณีที่พักเป็นระบบปิด มีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ จำเป็นต้องปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเททุก 2 ชั่วโมง หรือเป็นประจำสม่ำเสมอ

งดการเดินทางไปในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค งดการนำญาติ เพื่อน และบุคคลภายนอกที่มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงมาพักอาศัยร่วมกัน  นอกจากนี้ควรระมัดระวังในการไปในสถานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคได้แก่ ตลาด ร้านอาหารที่มีคนหนาแน่น ชุมชนย่านการค้า สถานบันเทิง วัด โรงพยาบาล คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน หากมีความจำเป็นต้องไปในสถานที่ดังกล่าว ควรใช้เวลาน้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

หากในครอบครัวมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กในครอบครัว ให้ผู้ร่วมพักอาศัยระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะที่ทำงานนอกบ้าน หลังกลับมาจากที่ทำงานแล้ว ควรรีบอาบน้ำให้สะอาด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด คลุกคลี กับบุคคลข้างต้น เพื่อลดโอกาสในการแพร่โรคให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้

ทั้งนี้ กรณีมีสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ต่อเนื่องตั้งแต่ 2 วัน ควรรีบไปตรวจรักษาโดยเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 หรือกักกันตัวอย่างน้อย 14 วัน โดยควรแยกห้องพักจากบุคคลอื่นที่พักอาศัยร่วมกัน กรณี ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ให้ผู้กักตันใช้ห้องน้ำเป็นลำดับสุดท้าย และทำความสะอาดทันทีเมื่อใช้เสร็จ 

อัลบั้มภาพ