ผลงาน

img

เฟรนด์ลี่ ไอที เพื่อผู้ป่วยกระดูกและข้อ

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีภารกิจในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อ โดยมีสถิติผู้มารับบริการเฉลี่ย 2,840 คนต่อปี จากการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำหรือเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องพบถึงร้อยละ 2 พบว่าการดูแลตัวเองเมื่อกลับบ้าน ทั้งรูปแบบพฤติกรรม และการจัดสิ่งแวดล้อม มักไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีสาเหตุจากระบบการติดตามดูแลหลังจำหน่ายไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยนอกพื้นที่การเยี่ยมจากโรงพยาบาลในพื้นที่ จึงมีการติดตามปัญหาสุขภาพหลังจำหน่ายกลับบ้านได้เพียงร้อยละ 10-15  ส่งผลให้การช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพทำได้ล่าช้า ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมีความรู้และทราบวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และสามารถนำปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี้ ทางหอผู้ป่วยจึงได้จัดทำโครงการกลุ่มเสริมพลังกระดูกสันหลังมีคุณภาพขึ้น ตามแนวคิด อริยสัจ 4 ได้แก่ การทราบถึงปัญหา การหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ โดยจำแนกระดับการแก้ปัญหา ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่าย ไม่ยุงยาก มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ทดแทนการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบดั้งเดิม โดย ต้นน้ำ หมายถึงการป้องกัน โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ประชาชนมีกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยทีมออกให้ความรู้ในชุมชนร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน มีการจัดทำ QR code ให้ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการสามารถเข้าถึงความรู้เรื่องโรค เกิดการเรียนรู้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ 

กลางน้ำ หมายถึงการรักษาเมื่อผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล เน้นการพัฒนาทั้งในด้านผู้รับบริการโดยพัฒนาสื่อการสอนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด จัดทำแอปพลิเคชัน Spine4.0 สำหรับผู้ป่วยกลุ่มผ่าตัดกระดูกสันหลัง และแอปพลิเคชัน D-Method 4.0 สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่า และข้อสะโพก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจัดทำโปรแกรมสำหรับปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ หรือ OKNA program ที่รวบรวมทั้งเอกสารการสอน วิดิโอ และการสร้างแบบทดสอบความรู้ ในโปรแกรมเดียว

          และ ปลายน้ำ หมายถึงการดูแลติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ที่มุ่งเน้นให้กับผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ โดยนำแอปพลิเคชัน Spine4.0 และ D-Method4.0  มาใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามอาการ และตอบข้อซักถามของผู้ป่วยข้อมูล ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบของข้อความและวิดีโอ โดยใช้พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้อ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

          การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเกิดความต่อเนื่อง มีการวางแผนการจำหน่ายที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยการประสานงานหรือวางแผนร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการดูแลตนเอง และให้ความร่วมมือในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ส่งผลให้สถิติของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใน หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ทั้ง  387 ราย ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และไม่พบการกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง

          โครงการกลุ่มเสริมพลังกระดูกสันหลังมีคุณภาพ ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถือเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เป็นมิตรกับผู้รับบริการ มาช่วยในกระบวนการให้การพยาบาล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสร้างความประทับใจแก่ผู้ป่วยและญาติควบคู่ไปด้วย

อัลบั้มภาพ