ผลงาน

img

ตรวจเร็วไว ไร้กระดาษ

ตรวจเร็วไว ไร้กระดาษ

บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์

          การให้บริการผู้ป่วยนอกหรือ OPD ถือเป็นความท้าทายของโรงพยาบาลทุกแห่ง ด้วยจำนวนผู้รับบริการที่มากกว่าผู้ป่วยส่วนอื่นๆ และภาวะสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายที่มีตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อย จนถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมีการเจ็บป่วยที่อาจเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอกจึงเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการให้บริการ

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก รักษาโรคทั่วไปและรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ  ให้การบริการกำลังพลทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป จากสถิติให้ห้วง 6 ปีย้อนหลัง พบว่ามีผู้รับบริการห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกประมาณปีละ 4,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยก่อนได้รับการตรวจรักษาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้โรงพยาบาลจะจัดช่องทางด่วนหรือ Fast Track สำหรับกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป แต่ก็ยังพบอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจ เช่น อาการวูบ หน้ามืด เป็นลม ปัสสาวะราด ชักเกร็ง เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก จึงพยาบาลหาแนวทางพัฒนาเพื่อลดระยะเวลารอคอย นอกเหนือทางวิธีการที่มีอยู่ จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาลดการรอคอยด้วยระบบ paperless หรือมาตรการ “ไร้กระดาษ” ในปี 2563 โดนนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล  จากการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์แทนการจัดเก็บบัตรผู้ป่วยนอก (opd card)  สามารถดูข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลได้จากทุกแผนก

ในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจาก การประชุมในระดับผู้บริหาร กำหนดการดำเนินการนำร่อง และขยายผลให้ครอบคลุม มีการสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก และเสนอปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จนสามารถนำมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับบริการทราบอย่างต่อเนื่อง

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ได้เข้าสู่ระบบมาตรการไร้กระดาษ ตั้งแต่ปี 2563 และสามารถลดขั้นตอนการรับบริการจากเดิม 15 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 9 ขั้นตอน จากผลการประเมินพบว่า ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือลดลงมากกว่า 10 นาที ในระยะแรก และในบางเดือนลดลงถึง 20 นาที ส่งผลให้อุบัติการณ์ที่ผู้รอรับบริการมีอาการทรุดลงระยะรอคอยลดลงกว่าร้อยละ 30 และพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนวิธีการดังกล่าวยังสามารถลดปัญหาจากการจัดเก็บบัตรผู้ป่วยนอก เช่น สูญหาย ผู้ป่วยนำกลับบ้าน สิ้งเปลืองงบประมาณในการจัดทำโอพีดีการ์ด ตู้จัดเก็บ ตลอดจนการไม่มีข้อมูลย้อนหลัง เนื่องจากการทำลายบัตรที่มีอายุ 5 ปี เป็นต้น ที่สำคัญคือการประหยัดทรัพยากรของโรงพยาบาล โดยในหนึ่งปีสามารถลดการใช้กระดาษลงเกือบร้อยละ 50 เป็นจำนวนเงิน 15,000-20,000 บาท

โครงการพัฒนาลดการรอคอยด้วยระบบ paperless  ของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 1 ปี โดยได้พัฒนาแก้ไขระบบงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีโอกาสพัฒนา ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบและขั้นตอนง่ายขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ ฝ่าย และตอบสนองต่อผู้รับบริการ ให้รวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต

อัลบั้มภาพ