ผลงาน

img

คุมเบาหวานออนไลน์ ไร้ภาวะแทรกซ้อน

โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงที่สุดในโลก และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะไตวาย ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการล้างไตจำนวนมาก สำหรับในประเทศไทย สหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้เคยคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2583 ไทยจะมีผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 5.3 ล้านคน

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว โดยระบุให้เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคสำคัญ ในแง่ของการป้องกันและรักษา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวาน คือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงระดับปกติ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพและภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคตา โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด และการถูกตัดเท้าหรือขา

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการตรวจรักษา แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป  โดยพบผู้ป่วยโรคเบาหวานในส่วนกำลังพลและครอบครัว จำนวน 614 ราย มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต เกือบร้อยละ 10  รวมทั้งมีภาวะแทรกซ้อนทางตา ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า มากกว่าร้อยละ 3 อย่างไรก็ดี ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือการติดตามการรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ใช้ระบบการนัดทุกๆ 3-4 เดือน มีการตรวจเพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ตรวจคัดกรองตา/ตรวจเท้า ปีละ 1 ครั้ง ตรวจหาค่าน้ำตาลสะสม ปีละ 2 ครั้ง ส่งผลให้พบผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ล่าช้า

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยแอปพลิเคชัน KPF 101 DM Online ขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ให้ลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นรายบุคคล สามารถประมวลผลการคัดกรองได้ทันทีแบบเรียลไทม์เพื่อความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านสมาร์ทโฟน และรายงานการประมวลผลผ่านระบบแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันไลน์ ทำให้แพทย์ผู้รักษาสามารถติดตามดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

ด้วยคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน KPF 101 DM Online ที่สามารถแจ้งผลแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อวางแผนด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงของทีมสหวิชาชีพ ที่กำหนดกิจกรรมได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่มีน้ำตาลสะสมสูง กิจกรรมการสนทนากลุ่มในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้เรื่องอาหารเบาหวานโดยทีมโภชนาการ  หรือการจัดให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงทางตาได้พบพบจักษุแพทย์และการส่งต่อ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขทันท่วงที ก่อนที่โรคจะรุนแรงมากขึ้น

ผลลัพธ์จากการใช้งานแอปพลิเคชัน KPF 101 DM Online ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทำให้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลต่างๆ  อาทิ รางวัลนวัตกรรมกองทัพบก ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ด้านหลักการ ในงานภูมิปัญญานักรบไทย รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตัวได้เหมาะสมในการดูแลตนเอง เกิดความตระหนัก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างใกล้ชิด สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ ทั้งของตนเอง และประเทศชาติ

อัลบั้มภาพ