ผลงาน

img

หนึ่งคนรับสาย หลายคนแบ่งปัน ร่วมกันบริจาคโลหิต

ความต้องการเลือดเพื่อใช้ในการรักษาชีวิต ทั้งจากอุบัติเหตุต่างๆ การผ่าตัดอวัยวะสำคัญ ภาวะที่เกิดการเสียเลือดจากโรคต่างๆ เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร การแตกของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่โป่งพอง การตกเลือดจากการคลอดบุตร ตลอดจนการรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาภาวะซีดในโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย การให้เลือดเพื่อประคับประคองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต จนความต้องการเลือดในปัจจุบันสูงถึงวันละ 2,600 – 3,000 ยูนิต 

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลระดับกองทัพภาค ขนาด 150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  โรคเฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมถึงบริการผ่าตัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด จำนวนเฉลี่ย 1,300-1,500 ถุงต่อปี ในปี 2559 โรงพยาบาลได้จัดตั้งธนาคารเลือดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับบริจาคโลหิตได้เอง สามารถลดข้อจำกัดของการขอรับเลือดจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานและเดินทางไปรับเลือด หรือเกิดปัญหาที่ไม่สามารถหาเลือดกรุ๊ปที่ต้องการได้ ในระดับหนึ่ง

การดำเนินงานของธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ มีระบบการออกรับบริจาคโลหิตเชิงรุก ทั้งในหน่วยทหาร หน่วยงานราชการอื่นๆ  ตลอดจนบริษัทห้างร้านในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตที่เดินเข้ามาบริจาคที่โรงพยาบาลเอง ญาติผู้ป่วยที่มาบริจาคเลือดระหว่างผู้ป่วยรอพบแพทย์  อย่างไรก็ดีจากการเก็บข้อมูลผู้รับบริจาคเลือดย้อนหลังพบว่า มีเพียงร้อยละ 20% ที่เป็นผู้ที่บริจาคประจำทุกๆ 3 เดือน อีกร้อยละ 80 เป็นผู้บริจาครายใหม่ ผู้บริจาคไม่ประจำ หรือบริจาคในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยจากการสอบถาม พบว่า หากมีโอกาสก็อยากบริจาคซ้ำ เนื่องจากเชื่อว่าการให้เลือดเป็นการช่วยชีวิตผู้อื่นถือว่าเป็นกุศลอย่างสูง 

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้บริจาครายใหม่ ผู้บริจาคไม่ประจำ สามารถบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกๆ 3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำกิจกรรม “หนึ่งสาย หลายคนรับ” โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่ การแนะนำกิจกรรม หนึ่งสายหลายคนรับ ให้ผู้บริจาคที่เข้ามารับบริจาคโลหิตกับทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธให้ทราบวัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากผู้บริจาคโลหิตสนใจเข้าร่วมโครงการ ธนาคารเลือดจะบันทึกข้อมูลการติดต่อของผู้บริจาค เมื่อใกล้ถึงเวลาที่ผู้รับบริจาคโลหิตสามารถบริจาคในครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งและนัดหมาย โดยกำหนดห้วงเวลาเพื่อให้ผู้บริจาคได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนบริจาคโลหิต และเมื่อผู้บริจาครายดังกล่าวมาบริจาคโลหิตตามที่นัดหมาย ธนาคารจะมีการบันทึกในระบบเพื่อนัดหมายในครั้งต่อไป

ผลจากการดำเนินกิจกรรม “หนึ่งสาย หลายคนรับ” ของธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิต ที่เป็นผู้บริจาคประจำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมดังกล่าวยังจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ในการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกภาคส่วนนั่นเอง

อัลบั้มภาพ