ผลงาน

img

ต่อยอดตรวจสุขภาพ ด้วยบัตร 5 สี

การตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพราะทำให้ทราบถึงสภาวะโดยรวมของร่างกาย ว่ามีความผิดปกติในระบบใดๆ หรือไม่ จึงมีทั้งกฎข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่กำหนดหรือส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานนั้น เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการได้รับการตรวจสุขภาพก็คือ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้รับหลังการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่พบความผิดปกติ ซึ่งถือเป็นส่วนที่มักควบคุมได้ยาก และพบผู้ที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอยู่เสมอ

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการดูแลสุขภาพของกำลังพลในค่ายสุรสีห์กว่า 5,400 นาย โดยในห้วงที่ผ่านมา ผลการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลที่รับผิดชอบ พบว่ามีความผิดปกติมากกว่าร้อยละ 60  มีกำลังพลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 โดยมีปัญหาที่สำคัญ อาทิ กำลังพลส่วนใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตรวจครั้งก่อน มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นถึงกว่าร้อยละ 5 และกว่าร้อยละ 10 ไม่สามารถควบคุมโรคได้ เนื่องจากทานยาไม่ต่อเนื่อง ไม่มาพบแพทย์ตามนัด นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกำลังพลทราบผลการตรวจสุขภาพว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง แต่ไม่เข้ารับการรักษาจนเกิดโรคหลอดเลือดสมองกว่าร้อยละ 3

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่าในอดีตการตรวจร่ากายประจำปียังมีลักษณะของการมาด้วยความสมัครใจมาตรวจด้วยตนเอง จึงมีกำลังพลส่วนหนึ่งไม่เข้ารับการตรวจร่างกาย เนื่องจากภารกิจต่างๆ นอกจากนี้ หลังการตรวจโรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจผ่านหน่วยต้นสังกัดที่จัดผู้แทนหน่วยมารับผลไปแจกจ่าย ในภาพรวมและรายบุคคลโดยมีตัวแทนหน่วยมารับผลกลับไปแจกจ่ายให้กำลังพลที่หน่วย โดยกำลังพลที่มีผลตรวจผิดปกติจะมีคำแนะนำให้กลับมาพบแพทย์ ทำให้ผู้รับการตรวจที่ไม่ไปพบแพทย์ตามคำแนะนำ ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จึงได้หาแนวทางในการกระตุ้นการตอบสนองต่อผลการตรวจร่างกาย และได้ศึกษานวัตกรรม “5 สี...บอกภาวะสุขภาพ” ของโรงพยาบาลค่านวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี ที่แสดงผลตรวจสุขภาพโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ พร้อมรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติม เพื่อทำให้กำลังพลสามารถเข้าใจผลการตรวจสุขภาพของตนเองได้ง่าย สร้างความตื่นตัว ความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยพบว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีความเหมาะสมต่อการนำมาประยุกต์ใช้

 

โรงพยาบาลจึงได้นำผลงานดังกล่าวมาขยายผล โดยการจัดทำบัตร 5 สี ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ากำลังพลที่เข้ารับการตรวจร่างกายแต่ละนาย มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในกลุ่มใด โดยบัตรสีดังกล่าวจะแบ่งกลุ่มภาวะสุขภาพเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสีเขียว หมายถึง สุขภาพดี กลุ่มที่ 2 กลุ่มสีเหลือง หมายถึงกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มที่ 3 กลุ่มสีส้ม หมายถึงผู้ป่วยรายใหม่ กลุ่มที่ 4 กลุ่มสีแดง หมายถึงกลุ่มป่วยที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้  และกลุ่มที่ 5 กลุ่มสีชมพู หมายถึงกลุ่มป่วยที่สามารถควบคุมโรคได้ พร้อมทั้งแสดงคำแนะนำการปฏิบัติตนที่ถูกต้องของแต่ละกลุ่มไว้ในบัตรสี โดยโรงพยาบาล จะนำผลการตรวจสุขภาพของกำลังพลแต่ละนายมาเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดว่าอยู่ในกลุ่มใด และติดบัตรสีตามกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ไปกับผลการตรวจสุขภาพ ที่ผู้แทนหน่วยจะนำไปแจกจ่ายแก่กำลังพล พร้อมทั้งการสรุปผลในภาพรวมของหน่วย เพื่อให้ผู้แทนหน่วยรายงานต่อผู้บังคับหน่วยต่อไป

ผลการติดบัตรสีกับผลการตรวจสุขภาพ ส่งผลให้กำลังพลเกิดความตระหนักต่อผลการตรวจมากขึ้น ทั้งจากตนเอง การเปรียบเทียบเกณฑ์สีกับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ที่สามารถค้นหากำลังพลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้สะดวก ชัดเจน ดังกล่าวจะช่วยให้สามารถค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการตรวจสุขภาพ ทั้งการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้กำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกนาย ตลอดจนการจัดพื้นที่การออกกำลังกาย และเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ไปให้ความรู้ในด้านสุขภาพเป็นระยะๆ โดยพบว่า มีกำลังพลที่ทราบผลการตรวจสุขภาพและกลับมาพบแพทย์ถึงร้อยละ 70 ส่งผลให้ผลการตรวจสุขภาพมีแนวโน้มดีขึ้น

บัตร 5 สี ของโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ของนวัตกรรมแบบง่ายๆ ของหน่วยงาน แต่สามารถส่งผลที่ชัดเจนต่อการตรวจสุขภาพประจำปี และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้ก้าวหน้าต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ