ผลงาน

img

ฝึกน้องทหารใหม่ อุ่นใจ ใส่ริสต์แบน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการเลื่อนห้วงเวลาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ หรือการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ตลอดจนการฝึกทหารใหม่ ที่จะดำเนินการในเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ แม้สภาพอากาศจะแตกต่างจากห้วงเวลาปกติ แต่กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของน้องพลทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกดังกล่าว โดยเฉพาะการป่วยเจ็บจากโรคลมร้อน หรือ Heat Stroke จึงยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยฝึกทหารใหม่ และโรงพยาบาลกองทัพบกในพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการนำปัญหาอุปสรรคจากการป้องกันเฝ้าระวังในปีที่ผ่านๆ มา มาทบทวนและปรับปรุง จนเป็นที่มาของนวัตกรรมต่างๆ ที่โรงพยาบาลค่ายฯ แต่ละแห่งคิดค้นให้เหมาะกับบริบทของตนเอง

โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี มีแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังโรคลมร้อนในการฝึกทหารใหม่โดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกของการฝึกถือเป็นมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อน  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีภาวะอ้วน มีโรคประจำตัว มีไข้ และมีประวัติใช้สารเสพติด โดยที่ผ่านมาได้กำหนดให้หน่วยฝึก  ที่มีทหารใหม่ กลุ่มเสี่ยงติดริบบิ้นสีโดยกลัดที่เสื้อ  ซึ่งพบปัญหาริบบิ้นสีหลุด หรือมีบาดแผลจากเข็มกลัดทิ่มแทง

จากปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารจึงได้พัฒนานวัตกรรมสายรัด ทดแทนการติดริบบิ้นสี โดยสายรัดซิลิโคนจะมีความสะดวก ไม่เกิดปัญหาหลุดหรือทำให้เกิดบาดแผลระหว่างฝึกเหมือนริบบิ้น นอกจากนี้โรงพยาบาลยังใช้คิวอาร์โค้ด ติดบนสายรัดข้อมือ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

โดยโรงพยาบาลได้กำหนดสีของสายรัดข้อมือ ตามการจำแนกกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สีขาว : ผู้ใช้สารเสพติดและมีอาการร่วมด้วย, สีเหลือง : ผู้มีโรคประจำตัว หรือมีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 28, สีแดง : ผู้ที่มีไข้และผู้ที่แพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์ให้งดการฝึก

สำหรับการติดคิวอาร์โค้ดบนสายรัดข้อมือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของหน่วยฝึกทหารใหม่จะทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของน้องพลทหารแต่ละนายผ่านแอปพลิเคชัน ได้แก่ ชื่อ สกุล น้ำหนัก เลขบัตรประชาชน หน่วยที่สังกัด ประวัติการเจ็บป่วย ใบรับรองแพทย์ ตลอดจน เบอร์ติดต่อนายสิบพยาบาลประจำหน่วยที่สังกัด ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เป็นลมหมดสติระหว่างการฝึก โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารจะสามารถทำประวัติใหม่ได้ทันที ภายในเวลา 8 นาที โดยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำประวัติได้กว่าร้อยละ 70

นวัตกรรม Wristband  Help  : สายรัดช่วยชีวิต ของโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลน้องพลทหารที่เข้ารับการฝึกทหารใหม่ จึงมีส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการป่วยเจ็บด้วยโรคลมร้อนอย่างเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลระดับดี ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้  การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ของกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2562 และมีแผนในการขยายผลโดยนำมาใช้ในการคัดแยกผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่อไป

         

 

อัลบั้มภาพ