ผลงาน

img

Green Hospital บำบัดโรค บำบัดน้ำเสีย

ความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นมาตรฐานหนึ่งของหน่วยงานคุณภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ในการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งขยะ และน้ำเสีย จากการให้บริการทางการแพทย์ จึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ การบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล นับเป็นระบบที่มีความจำเป็น เพราะในแต่ละวันโรงพยาบาลจะมีการใช้น้ำจำนวนมาก ทั้งในการบริการผู้ป่วย ซักล้าง ทำความสะอาด มีการประมาณการว่า ปริมาณการใช้น้ำของโรงพยาบาลต่อผู้รับบริการ 1 เตียง อยู่ที่ประมาณ 800 ลิตร โดยโรงพยาบาลจะต้องทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น ให้ปลอดจากสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนรวมถึงเชื้อโรค ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จัวหวัดสกลนคร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง การให้บริการของโรงพยาบาลทำให้เกิดน้ำเสียรวมเฉลี่ย 40 ลบ.ม./วัน โดยเป็นน้ำเสียมาจากหน่วยไตเทียมถึงประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลเปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวนมาก ทั้งนี้ น้ำเสียทั้งหมดจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงพยาบาลฯ ซึ่งพบปัญหาที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลไม่สามารถกำจัดหรือแยกเกลืออนินทรีย์ ที่ปนมากับน้ำเสียจากหน่วยไตเทียมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของระเบียบควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร  นอกจากนี้ยังมีค่า TDS ที่ใช้วัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำ และแสดงถึงคุณภาพของน้ำที่นำมาทดสอบ สูงถึง 3 เท่าของค่าสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอีกด้วย

เนื่องจาก ระบบบัดน้ำเสียแบบสระน้ำผันสภาพร่วมกับวัชพืชบำบัด หรือแบบบ่อปรับเสถียร ที่โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราได้เคยนำมาใช้ รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียแบบอื่นๆ ซึ่งใช้กันแพร่หลายในโรงพยาบาลของประเทศไทย เช่น ระบบสระเติมอากาศ  ระบบเอเอส ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้  โรงพยาบาลจึงได้ทำการศึกษาและนำระบบสระเติมอากาศ (Aerated lagoon) มาใช้ ร่วมกับการทำบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียต่อจากระบบสระเติมอากาศ นอกจากนี้ยังทำสระพักน้ำเสียจากหน่วยไตเทียมเพื่อให้ความเค็มโดยรวมลดลงก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงพยาบาล  ตลอดจนเพิ่มจำนวนสระรับน้ำทิ้งอีก 10 บ่อ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร 

การดำเนินการดังกล่าว โรงพยาบาลอาศัยแนวคิด “รวมพลังหารสอง” มาปรับใช้ อาทิ รวมพลังน้ำฝนกับน้ำเสีย ในช่วงฤดูฝน โดยการใช้น้ำฝนให้เกิดประโยชน์ในการเจือจางให้ความ เข้มข้นของเกลือตั้งแต่ขั้นตอนลำเลียงน้ำเสียเข้ามาในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมพลังการระเหยกับการปล่อยออก โดยการระเหยน้ำเสียและน้ำทิ้งต่อวันให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อวัน รวมพลังน้ำทิ้งกับพื้นที่รับน้ำทิ้ง ก่อให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ดินที่อยู่รอบๆ ร่องระบายน้ำทิ้ง ทำให้หญ้าขนซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นและชอบดินเค็มเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี เป็นที่ต้องการของเกษตรกรทั้งในภาคประชาชน ตลอดจน ทหารและครอบครัวเข้ามาเก็บเกี่ยวไปเลี้ยงวัว และสามารถปลูกพืชผลไม้กินผลทนเค็มในพื้นที่รับน้ำทิ้ง เช่น  มะพร้าวน้ำหอมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้การรวมพลังการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้กับเครื่องเติมอากาศในสระเติมอากาศของโรงพยาบาล และพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กับเครื่องเติมอากาศในบ่อพักน้ำเสียจากหน่วยไตเทียม รวมพลังการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำ ทั้งกลางคือใช้วิธีการทางธรรมชาติ และกลางวันที่ใช้วิธีการเติมอากาศจากเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ รวมกับออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย รวมพลังพืชน้ำ 2 ชนิด ได้แก่ ต้นกกกับต้นคล้าน้ำที่ช่วยบำบัดน้ำเสียในบึงประดิษฐ์  และรวมพลังแบคทีเรีย 2 กลุ่ม ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ทั้งแบคทีเรียประจำถิ่นที่มีอยู่แล้วในบ่อบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับแบคทีเรียที่เติมลงไปซึ่งจำเพาะตามสภาพแวดล้อมของหน่วยบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง เป็นต้น

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับทอง และรับโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่จัดการน้ำเสียระดับทอง จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกันยายน 2562 และที่สำคัญ คือการคงภารกิจการให้บริการแก่กำลังพล ครอบครัว ประชาชน โดยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของชุมชนควบคู่กันไป

อัลบั้มภาพ