ผลงาน

img

NAH Smart Health ตรวจร่างกายประจำปี เร็วดี มีข้อมูล

การตรวจสุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ แม้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน เพราะการตรวจสุขภาพจะเป็นการช่วยค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฎอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น การตรวจสุขภาพ จะช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น เป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้

ด้วยเหตุนี้ จึงมีคำแนะนำให้ประชาชนทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ดังนั้น หากเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีพนักงานจำนวนมาก สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่หน่วยงานนั้นๆ ย่อมต้องเตรียมการและวางแผนการให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง สามารถใช้วิเคราะห์ความผิดปกติที่อาจมีอยู่ได้ และภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของโรงพยาบาลกองทัพบกทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ ก็คือการตรวจร่างกายประจำปีแก่กำลังพลกองทัพบกในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ทุกแห่งได้พยายามพัฒนาระบบการตรวจตามแนวทางดังกล่าวมาเป็นลำดับ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลระดับกองทัพภาค รับผิดชอบการตรวจร่างกายประจำปีแก่กำลังพลและครอบครัว ของ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายบรมไตรโลกนารถ และค่ายสฤษดิ์เสนา ประมาณ 5,000 นาย ต่อปี ในห้วงที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้พบปัญหาการเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลล่าช้าของกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคดังกล่าว จึงได้วิเคราะห์สาเหตุของระยะเวลาในการส่งผลตรวจกลับไปให้ผู้รับการตรวจที่ล่าช้าเฉลี่ย 45 วันทำการ พบว่าเกิดจากการมีกระบวนการหลายขั้นตอน  ขาดแคลนบุคลากร และเครื่องมือต่างๆ

จากปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจร่างกาย NAH Smart Health เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลกำลังพลและครอบครัวที่รับผิดชอบ โดยนำโปรแกรมการวิเคราะห์ผลตรวจร่างกายมาใช้เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ และกลุ่มที่มีภาวะเจ็บป่วยเพื่อหาสาเหตุของอาการที่รุนแรงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าถึงระบบการคัดกรองสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

โดยการดำเนินการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ชัดเจนของการรายงานผลการตรวจสุขภาพกำลังพลล่าช้า ซึ่งพบว่าเกิดจากการคัดลอกข้อมูลลงในสมุดสุขภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของแพทย์ใช้เวลานาน และกระบวนการการรวบรวมข้อมูลเพื่อคัดแยกกลุ่มกำลังพลต่างๆ

จากนั้น โรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโปรแกรมในส่วนของการลงข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของกำลังพล โดยกำลังพลสามารถลงข้อมูลคัดกรองสุขภาพ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการคัดกรองสุขภาวะจิต ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน จากที่บ้านหรือที่หน่วยงาน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อกรอกเอกสาร

และขั้นตอนสุดท้าย คือการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในการวิเคราะห์ผลการตรวจร่างกาย และส่งผลการตรวจร่างกายกลับไปที่กำลังพลแบบ Real - time ทำให้กำลังพลสามารถดูผลการตรวจได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังนำข้อมูลผลการตรวจร่างกายเข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผ่าน Web Application ที่ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาขึ้นเอง พัฒนาต่อเนื่องให้สามารถดูข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือได้อีกทางหนึ่ง

ผลลัพธ์จากการใช้โปรแกรมดังกล่าว พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กับกำลังพลจากเดิมใช้ระยะเวลา 45 วัน ในปี 2559 เหลือเพียง 1 วันในปี 62 เหลือ และลดความผิดพลาดในการคัดลอกข้อมูลลงสมุดตรวจร่างกาย จาก 74 ครั้งในปี 59 จนไม่พบข้อผิดพลาดในปี 2562 นอกจากนี้ยังสามารถตัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำสมุดรายงานผลตรวจร่างกาย ปีละ 150,000 บาท เหลือเพียงค่าปรับปรุงแอปพลิเคชันปีละ 3,500 บาท โดยมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมจากผู้ใช้งาน มากกว่าร้อยละ 90

โปรแกรม NAH Smart Health ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงช่วยให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังรวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพก่อนจะนำไปสู่การเกิดโรค และกลุ่มป่วยของกำลังพลลดการเกิดโรคแทรกซ้อนที่นำไปสู่ความเสี่ยงการเสียชีวิตและนำไปสู่การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลในอนาคต นับเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ที่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนสามารถใช้แนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

 

อัลบั้มภาพ