ผลงาน

img

ผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ยกระดับเพื่อพี่น้องภาคกลาง

อุบัติการณ์ของโรคหัวใจ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ประชากร สภาพสังคมและสภาวะแวดล้อม เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งระดับประเทศและระดับโลกในลำดับต้น ๆ โดยในปี พ.ศ.2557 พบว่ามีผู้ป่วยใหม่จากโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และเสียชีวิตจากโรคนี้เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน แนวโน้มดังกล่าว ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาเชิงสังคมที่สำคัญอีกด้วย  ขณะที่โรคมะเร็ง ก็นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงระดับโลก ที่มีผู้เสียชีวิตปีละเกือบ 8 ล้านคน ในประเทศไทยเองพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมีแนวโน้มผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ ประมาณ 3,000 คน ซึ่งหากมีการตรวจพบและได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก ย่อมมีโอกาสหายขาดหรือรอดชีวิตที่สูงขึ้น

โรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและโรคทางทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยนำผลสัมฤทธิ์จากโครงการศูนย์โรคหัวใจที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ มาต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถ จนทำให้โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์กลางการบริการทางสาธารณสุขกลุ่มโรคหลักในเขตสุขภาพที่ 4 ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดคือ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี อยุธยา นครนายก ปทุมธานี และนนทบุรี และครอบคลุมถึงพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน รวมประชากรในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 16 ล้านคน

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ทำการผ่าตัดหัวใจครั้งแรกเป็นผลสำเร็จ และหลังเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเข้ามารับการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้น และมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้การรอเพื่อเข้ารับการผ่าตัดใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 1 เดือนเท่านั้น  ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นทั้งกำลังพล ครอบครัวทหาร และประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  และต่อมาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้ส่งศัลยแพทย์ทรวงอกไปทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ที่ประสบปัญหาขาดแคลนศัลยแพทย์ในสาขาดังกล่าว เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนในพื้นที่เขตบริการ

โครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและโรคทางทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล นอกจากจะประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด และการรักษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษายังโรงพยาบาลในส่วนกลางแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันของโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งโรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ที่แม้จะไม่ได้เป็นหน่วยงานในส่วนราชการเดียวกัน แต่สามารถบูรณาการระบบบริการที่เป็นเลิศ โดยนำทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

อัลบั้มภาพ