ผลงาน

img

ขยายพื้นที่ มีมาตรฐาน โรงพยาบาลโควิด-19

ขยายพื้นที่ มีมาตรฐาน โรงพยาบาล โควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึง หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ได้โรงพยาบาลกองทัพบก และกองพันเสนารักษ์ ต่างต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) และผู้ป่วยยืนยันที่เพิ่มขึ้น การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ใช้บริการอื่นๆ ในโรงพยาบาล ตลอดจนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำคัญได้แก่

คลินิกผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือ คลินิก ARI (Acute Respiratory Infection) เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโควิด-19 ไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ช่วยให้การคัดกรองผู้ป่วยมีความถูกต้อง รวดเร็วและตรงกับโรค ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม จำนวนมาก

หอผู้ป่วยรวมเฉพาะโรค หรือ Cohort Ward ใช้ในกรณีเกิดการระบาดของโรค และห้องเดี่ยวของโรงพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอ โดยการจัดตั้งหอผู้ป่วยดังกล่าวจะจัดตั้งห่างจากหอผู้ป่วยโรคอื่นๆ โดยเฉพาะหอผู้ป่วยสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อน จากโรคโควิด-19  มีการระบายอากาศที่ดี มีระยะห่างระหว่างเตียง มีห้องน้ำเฉพาะ ไม่ปะปนกับหอผู้ป่วยอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลต้องสวมชุดป้องกัน หรือ PPE

โรงพยาบาลสนาม จะมีการจัดตั้งเมื่อหอผู้ป่วยรวมของโรงพยาบาล ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยการพิจารณาใช้อาคารสถานที่นอกโรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐและเอกชน ดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนาม เช่น โรงแรมหรือที่เรียกว่า hospitel หอพัก โรงนอนทหาร สนามกีฬา  โดยเน้นการรับผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อย และอาจนำระบบการแพทย์ทางไกล (telemedicine) มาใช่ร่วมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้รักษาตัวในโรงพยาบาล

ห้องแยกโรคความดันลบ หรือ Negative pressure room เป็นห้องที่มีคุณสมบัติที่เป็นห้องปรับความดันอากาศภายในห้องต่ำให้มีแรงดันต่ำกว่าภายนอกห้อง เพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องไหลออกสู่ภายนอกห้อง จึงช่วยป้องกันไม่ให้ชื้อโรคที่อยู่ภายในห้องไม่ให้แพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก นอกจากนี้ยังมีระบบดูดอากาศที่อาจมีเชื้อโรคเจือปนผ่านเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองอนุภาคขนาดเล็กเพื่อกรองเชื้อไวรัส ก่อนปล่อยสู่ภายนอก ปัจจุบันมีหลายหน่วยสร้างได้ออกแบบและผลิตห้องแยกโรคความความดันลบ ที่ได้มาตรฐาน และสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในจุดที่ต้องการได้สะดวก

อัลบั้มภาพ