ผลงาน

img

สามประสานเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ที่มีสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลแก่กำลังพลทหารครอบครัวและประชาชน ประมาณ 80,000 รายต่อปี โดยได้รับการจัดสรรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกรมแพทย์ทหารบก ตามกรอบของโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เช่น มีอัตราการบรรจุแพทย์ไม่เกิน 5 นาย และในบางปีอาจไม่ได้รับการจัดสรรแพทย์เฉพาะทาง โดยในปัจจุบัน รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรามีแพทย์เฉพาะทางสาขา อายุรกรรม 1 นาย ,สาขาโสต สอ นาสิกกรรม 1 นาย, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2 นาย และทันตแพทย์ 1 นาย

จากสภาพปัญหาขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังกล่าว ได้ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้ครบทุกสาขา และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง ทำให้โรงพยาบาลต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งมีความแออัดคับคั่ง มีระยะเวลารอคอยนาน

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราจึงได้มีแนวคิด สามประสานเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว ในการประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตามระบบการให้บริการเป็นพื้นที่ คลินิกเอกชนในจังหวัดสกลนคร และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ส่งให้โรงพยาบาลสามารถให้การรักษาได้อย่างครอบคลุมขึ้น อาทิ แพทย์เฉพาะทางในสาขาศัลยกรรม, อายุรกรรมโรคไต, สูตินรีเวชกรรม, ออร์โธปีดิกส์ จากโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาศัลยกรรมช่องปาก และทันตกรรมสำหรับเด็ก จากโรงพยาบาลโพนนาแก้ว โรงพยาบาลกุดบาก และคลินิกทันตกรรมเอกชน และบริการนวดแผนไทย โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังความร่วมมือกับภาคเอกชนอื่นๆ ในด้านการร่วมให้บริการ ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลตามระเบียบราชการ งานบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีเช่าเครื่องมือที่ทันสมัย และเช่าเครื่องถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยแบบดิจิตอล ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์จากแนวคิด สามประสานเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่รวดเร็วมีคุณภาพและมีคุณค่าให้กับผู้รับบริการ โดยเฉพาะการลดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ ที่ต้องเดินทางไปรับบริการกับแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลที่อยู่ไกลออกไป หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาตามอาการในช่วงที่ยังไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ในเชิงคุณภาพยังเป็นการลดอันตรายจากโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับผู้ป่วยในช่วงที่ยังไม่ได้รับการรักษา อีกด้วย จึงเป็นตัวอย่างของความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนและประชาชน ในการเป็นพันธมิตรเครือข่ายสุขภาพที่เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง

อัลบั้มภาพ