ผลงาน

img

บัตรสี สื่อสาร มอง(ด้วย) ตา ก็รู้ใจ

ระบบการให้บริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงบริการทางแพทย์ โดยหลักการแล้วย่อมต้องให้บริการตามไปตามคิว ใครมาก่อนได้ก่อน เพราะถือเป็นมาตรฐานสากล ในการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกัน แต่การรักษาตามลำดับคิว จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีความรุนแรงของโรคระดับเดียวกัน เพราะหากมีผู้ป่วยเจ็บที่เจ็บป่วยรุนแรง มีความฉุกเฉิน ที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือชีวิตมากกว่า ก็มีความจำเป็นแก่การได้รับการรักษาก่อน และเป็นสิ่งที่สถานพยาบาลต่างๆ ควรกำหนดระบบหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงระดับการเจ็บป่วยให้เกิดความชัดเจน มิฉะนั้นอาจเกิดความไม่พึงพอใจหรือข้อร้องเรียน จากผู้รับบริการที่รอคอยตามคิวได้

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี ได้คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้แบ่งประเภทผู้ป่วยตามความรุนแรงของโรคออกเป็นกลุ่มต่างๆตามระดับความรุนแรง โดยใช้ สี มาเป็นสัญลักษณ์ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ของผู้ทำการรักษา และผู้ป่วย โดยกำหนดให้ สีแดง หมายถึง ผู้ป่วยวิกฤต สีชมพู หมายถึง ผู้ป่วยเจ็บป่วยรุนแรง สีเหลือง หมายถึง ผู้ป่วยเจ็บป่วยปานกลาง สีเขียว หมายถึง ผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย และสีขาว หมายถึง ผู้ป่วยทั่วไป

อย่างไรก็ดี การจำแนกความเร่งด่วนในการรักษา นอกจากจะใช้สื่อสารภายในทีมแพทย์พยาบาลที่ทำการรักษาแล้ว ยังมีความจำเป็นต่อสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนการรักษาอื่นๆ โดยเฉพาะ แผนกทะเบียนการแพทย์ หรือ แผนกเวชระเบียน  เพราะหากยังคงให้การบริการด้านเวชระเบียนตามลำดับคิวปกติ อาจก่อเกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนทางการแพทย์ เจ็บป่วยหนัก ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการทำประวัติ ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ ออกสิทธิ์ อย่างเร่งด่วน ใช้เวลาน้อยกว่าการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ทั่วไป ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 20 นาที เพื่อที่แพทย์ และ เจ้าหน้าที่พยาบาล จะสามารถให้การรักษา ไม่ว่าจะเป็นการสั่งตรวจเลือด และรายงานผลเลือด การสั่งยา สั่งเอกซ์เรย์ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของโรงพยาบาล

ด้วยเหตุนี้ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จึงได้หารือกับแผนกฉุกเฉินเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกัน จนนำมาสู่การพัฒนานวัตกรรม “บัตรสี สื่อสาร  มอง(ด้วย)ตาก็รู้ใจ” เพื่อเป็นการสื่อสารจากแผนกฉุกเฉิน สู่แผนกเวชระเบียน เพิ่มรูปแบบการสื่อสาร เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วนทางการแพทย์ โดยใช้บัตรสีในการสื่อสาร ระหว่างสองแผนก เพื่อให้การส่งต่อความเร่งด่วนทางการแพทย์ มีประสิทธิภาพ ชัดเจน มองเห็นแล้วเข้าใจตรงกัน โดยลดระยะเวลาในการทำบัตรแก่ ผู้ป่วยวิกฤติ(สีแดง) ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง(สีชมพู) และผู้ป่วยเจ็บป่วยปานกลาง(สีเหลือง) ลงเป็น 3 นาที 5 นาที และ 10 นาที ตามลำดับ

ผลของการใช้บัตร 5 สี ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนสามารถทราบได้ทันทีว่าผู้ป่วยที่ต้องการทำบัตรแต่ละราย มีความเร่งด่วนระดับใด ลดภาระของเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ที่แต่เดิมต้องใช้การโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ทำให้เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องการความรวดเร็วในการรักษา

ผลลัพธ์ของโครงการ บัตรสี สื่อสาร มอง(ด้วย)ตาก็รู้ใจ ของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ได้ช่วยให้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการลัดคิวลดลงอย่างชัดเจน โดยทางโรงพยาบาลได้จัดทำป้ายประกาศขนาดใหญ่แสดงความหมายของบัตรดังกล่าว เพื่อรับบริการมีความเข้าใจถึงเหตุผลของการได้รับบริการก่อนหลัง จึงเป็นตัวอย่างของนวตกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

อัลบั้มภาพ