เมนูหลัก

เกี่ยวกับ ArmyHealthInfo

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารบก (ArmyHealthInfo) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการแพทย์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2560-2564 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ "เป็นหน่วยงานด้านการแพทย์ทหาร ที่เป็นเชื่อมั่นของกองทัพ ประชาชน และภูมิภาค"

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารบก ดำเนินการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆอาทิ บทความ อินโฟกราฟฟิค คลิปวิดีโอ ฯลฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ ไลน์@ ArmyHealthInfo ตลอดจน เว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ก กรมแพทย์ทหารบก มีคณะทำงานพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบ โดยบูรณาการทรัพยากรทั้งด้าน บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนองค์ความรู้ จากหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก 

 

Staff

1.พ.อ.ฤทธิกร การะเวก  สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

2.พ.อ.คทาวุธ ดีปรีชา  กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก 

3.พ.ท.หญิง มนชยา สัตตบุศย์  กองกิจการพลเรือน กรมแพทย์ทหารบก

4.พ.ต.พลากร สุภารส  กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก

 

5.นางสาวชิดชนก มีรอด  สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

 

สนับสนุนข้อมูล

กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

ติดต่อ ArmyHealthInfo 

สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400

โทร. 095 576 5302

อีเมล์ armyhealthinfo@gmail.com