ผลงาน

img

ส่งต่อ ปลอดภัย by 10 mins check up

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง ไม่มีหออภิบาลผู้ป่วยอาการหนัก (ICU) ในกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเกินศักยภาพ โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ศูนย์สุราษฎร์ธานี โดยมีระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15-20 นาที รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยกำลังพลทหารที่มีความประสงค์รักษาต่อในโรงพยาบาลทหาร ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้เวลาเดินทาง 10-12 ชั่วโมง ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้รถพยาบาลในปี 61 พบว่า มีการใช้ทั้งภารกิจด้านรักษาพยาบาลและภารกิจทางทหารจำนวน 315 ครั้ง/ปี คิดเป็น 0.86 ครั้ง/วัน ซึ่งเป็นปริมาณการใช้รถพยาบาลที่สูงเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลกองทัพบกในระดับเดียวกัน

 

ปีงบ

ภารกิจส่งต่อผู้ป่วย (ครั้ง)

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ (ครั้ง)

ชุดปฐมพยาบาล (ครั้ง)

รวม (ครั้ง)

59

121

13

156

290

60

165

11

155

331

61

145

8

159

315

62

(ต.ค.61-ม.ค.62)

36

13

32

81

 

จากอุบัติการณ์ต่างๆ ที่พบในการส่งต่อ โรงพยาบาลจึงได้มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ โดยผู้บริหาร ร่วมกับทีมคุณภาพของรพ.ได้แก่ทีมบริหารความเสี่ยง (RM) ทีมนำทางคลินิก (PCT) ทีมบริหารการพยาบาล (NUR) และ ทีมสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งกำกับดูแลในส่วนของเครื่องมือแพทย์(ENV)  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยพบสาเหตุจากหลายปัจจัยทั้งพยาธิสภาพของโรค การประเมินอาการผู้ป่วยไม่เหมาะสม ระยะทางที่ส่งต่อ รวมถึงอุปกรณ์ในการประเมินผู้ป่วยไม่พร้อมใช้ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน กำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงการเตรียมความพร้อมของรถพยาบาล เพื่อให้สามารถพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ที่ใช้รถพยาบาลในภารกิจต่างๆ

โดยได้ปรับปรุงการตรวจเช็ครถพยาบาล จากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นการตรวจเช็ครถพยาบาลทุกวันในช่วงเช้า มีวงรอบการตรวจเช็คประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือประจำสัปดาห์ และการตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามวงรอบ เพื่อให้มีความพร้อมใช้ก่อนปฏิบัติงานทุกภารกิจ ลดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในรถพยาบาล

การตรวจเช็คประจำวัน จะดำเนินการในเวลาประมาณ 08.30 น. ใช้เวลา 10 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนอื่นของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจเช็ครถพยาบาลร่วมกับพลขับ 2 ส่วน ได้แก่

  1. พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตรวจเช็คความพร้อมใช้ เพียงพอ ไม่หมดอายุ ของเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับยาฉุกเฉินที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤติ เมื่อมีการส่งต่อผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ห้องเภสัชกรรมจะนำกล่องยาฉุกเฉิน มาให้ห้องฉุกเฉิน สำหรับใช้ส่งต่อผู้ป่วย เพื่อลดการเสื่อมสภาพของยาฉุกเฉินในรถพยาบาลเนื่องจากอุณหภูมิไม่คงที่ เมื่อส่งต่อผู้ป่วยเสร็จห้องฉุกเฉินนำกล่องยาส่งคืนห้องเภสัชกรรม โดยเภสัชกรจะทำการตรวจเช็คยาในกล่องยาฉุกเฉินทุกครั้งหลังใช้ และตรวจเช็คตามวงรอบเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับเครื่องมือแพทย์ในรถพยาบาลจะมีการชาร์ตแบตเตอรี่ตามวงรอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับอุปกรณ์ของห้องฉุกเฉิน
  2. พลขับตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ออกซิเจน ลมยาง สัญญาณไซเรน เปลนอนผู้ป่วย รวมถึงการดูแลทำความสะอาดของรถพยาบาล ภายใต้การกำกับดูแลของทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล

โดยเมื่อทำการตรวจเช็คเรียบร้อยจะมีการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและมีการรายงานผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานอื่นที่ใช้งานรถพยาบาลทราบถึงผลการตรวจเช็ค หากมีอุปกรณ์ชำรุด เสียหายสามารถแก้ไข ส่งซ่อมได้ทันท่วงที

ผลลัพธ์ที่ได้ หลังการปรับปรุงกระบวนการทำงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 พบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อุบัติการณ์ต่างๆลดลง ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการส่งต่อ รวมถึงกำลังพลที่ใช้รถพยาบาลในภารกิจอื่นๆ มีความปลอดภัย ไม่เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ปีงบ

59

ปีงบ

60

ปีงบ

61

ปีงบ 62

(ต.ค.61-ม.ค.62)

1.อุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะส่งต่อ

0

1

0

0

0

2.อุบัติการณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้

0

1

2

0

0

3.อุบัติการณ์รถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุ

0

0

0

0

0

 การปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง ส่งต่อปลอดภัย ใน 10 นาที ของโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วย ญาติ ทั้งกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานทุกระดับ  มีความปลอดภัยจากการใช้รถพยาบาลแล้ว การปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ อย่างต่อเนื่อง ยังช่วยลดงบประมาณด้านการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ การปฏิบัติเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องยังทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกิดความชำนาญ จนสามารถลดระยะเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์เมื่อจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วน เช่นการออกชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย

อัลบั้มภาพ