ผลงาน

img

นวัตกรรมศัลยกรรมช่องปากอย่างใส่ใจ ปลอดภัย แผลหายไว (เจ็บนิดเดียว)

นวัตกรรมศัลยกรรมช่องปากอย่างใส่ใจ ปลอดภัย แผลหายไว (เจ็บนิดเดียว)

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรของมนุษย์ ตลอดจนรูปแบบอาหารและการใช้ชีวิต ทำให้อัตราการเกิดฟันคุดและการผ่าตัดฟันคุดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีผู้รับบริการส่วนใหญ่มักมีทัศนคติที่ไม่ดีนักต่อการผ่าตัดฟันคุด อาทิ การผ่าตัดนานเป็นชั่วโมง มีความทรมาน มีเลือดออกมาก มีอาการปวด บวม บางกรณีอาจถึงกับเป็นไข้ ต้องหยุดงานเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความกังวล และนำไปสู่ปฏิเสธการเข้ารับการรักษา ยอมทนปวดเป็นระยะๆ และ ใช้ยาแก้ปวดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยจากการศึกษาพบว่า เมื่อปล่อยฟันคุดที่มีการอักเสบทิ้งไว้ในระยะยาว อาจลุกลามไปสู่การติดเชื้อ ในช่องปาก ในรายที่การติดเชื้อลุกลามไปสู่บริเวณใบหน้า เบ้าตา หรือ ช่องคอ อาจเป็นสาเหตุให้พิการ หรือเสียชีวิตได้

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ เพื่อทราบถึงปัญหา สาเหตุ โดยทำแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรับทราบความต้องการของผู้รับบริการ และนำข้อมูลมาวางแผนการบูรณาการ เพื่อพัฒนาบริการผ่าตัดอย่างใส่ใจ ปลอดภัย แผลหายไว และ เจ็บน้อยที่สุด เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการวิเคราะห์กระบวนการ อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการ รวมถึงอุปกรณ์ซึ่งช่วยลดอาการปวด ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และ หลังผ่าตัด

โดยในช่วงก่อนผ่าตัด ได้มีการอบรมความรู้ให้กับบุคลากร เพื่อรับรู้ถึงปัญหาสุขภาพ ความต้องการ ความเสี่ยง และ ความกังวล โดยมีการอบรมความรู้ให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรม เช่น การประเมิน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง การประเมินผู้ป่วยโรคเบาหวาน การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาทางเดินหายใจส่วนบนปิดกั้น เป็นต้น ทำการศึกษาการให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม  กับกรณีผู้รับบริการที่มีการติดเชื้อ แบบเฉียบพลัน เพื่อลดโอกาสการเกิดการติดเชื้อลุกลาม และ ลดอาการปวด ระหว่างผ่าตัด ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จนได้แนวทางการให้ยาที่เหมาะสม

ระหว่างการผ่าตัด ได้ปรับปรุงเทคนิคในการฉีดยาชา โดยการฉีดทีละชั้น อย่างช้าๆ และ ลดความเร็ว ในการฉีดยาชาขณะอยู่ในชั้นเยื่อเมือก เพื่อลดความเจ็บปวดระหว่างฉีดยา ซึ่งพบว่าเมื่อฉีดยาชาช้าลง ใช้แรงกดน้อยลง สามารถลดความเจ็บปวดขณะฉีดยาได้ พัฒนาเทคนิคในการเปิดแผลผ่าตัดที่พอเหมาะ ไม่ใหญ่เกินไป ร่วมกับการดึงรั้ง ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง ไม่กดเบียดเยื้อเมือก ลดความชอกช้ำ ของเนื้อเยื่อ เพื่อลดอาการปวดบวมหลังผ่าตัด และช่วยให้แผลหายเร็ว และพัฒนาเทคนิค การใช้เครื่องปั่นแยกในห้องปฏิบัติการ ในการผลิตเกล็ดเลือดเข้มข้น เพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อย

หลังการผ่าตัด พัฒนารูปแบบการให้คำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการเข้าใจ และ สามารถ ปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง โดยมีการอธิบาย ให้อ่าน ทวนถามซ้ำ และ สามารถดาว์นโหลดคำแนะนำหลังผ่าตัดทาง QR code ด้วย smart phone เพื่อกลับไปอ่านทบทวนที่บ้านได้ ทำให้ลดการเกิดปัญหาแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และการพัฒนาเจลประคบเย็น เพื่อลดอาการปวด บวม และ การอักเสบหลังผ่าตัด มีการพัฒนาเจลประคบเย็นในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นให้มีความปลอดภัย และ ไม่เกิดผลแทรกซ้อนไม่พึงประสงค์ตามมา

ผลจากการพัฒนาพบว่า มีผลลัพธ์ที่ดีทั้งในแง่ความปลอดภัย โดยอัตราการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ จากการผ่าตัด มีแนวโน้มลดลง ด้านการลดอาการเจ็บปวด พบว่าค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อความเชื่อมันของผู้รับบริการ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับการส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่ และยังเป็นที่ศึกษาดูงานของทันตแพทย์ที่สนใจ โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษาต่อเนื่องทางทันตกรรมของทันตแพทยสภาในอนาคต ในด้านการขยายผล ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา ขยายผลไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยฝึกอบรมทันตแพทย์ในพื้นที่จังหวัดยะลา และ นราธิวาส ร่วมกับ สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แมกซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การพัฒนาการบริการโครงการนวัตกรรม ศัลยกรรมช่องปากอย่างใส่ใจ ปลอดภัย แผลหายไว เจ็บนิดเดียว จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ของการมุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างเป็นระบบ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ บนพื้นฐานทางวิชาการที่เหมาะสม ถูกต้อง ทันสมัย และยังให้ประชาชน เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ ช่องปาก และ อาจทำให้หน่วยบริการอื่นๆ ตื่นตัวกับการตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และ การบูรณาการงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในชุมชน และ ในองค์กรระดับ ประเทศ เพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดความยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มภาพ