ผลงาน

img

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การรักษาผู้ป่วยที่มีความยืดเยื้อ เมื่อโรคดำเนินมาสู่ระยะสุดท้าย พบว่าอาจได้รับการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มาพยุงชีวิต จนอาจทำให้ชีวิตในระยะท้ายไม่สุขสบาย เสียค่าใช้จ่ายมหาศาล จึงจำเป็นต้องการการดูแลแบบประคับประคองที่เหมาะสม

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีการดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่ปี 2558 โดยอาศัยพยาบาลจิตสาสาเพียง 1-2 คน และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยจะเป็นหลักในการดูแล และยังไม่มีรูปแบบการให้บริการที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา จึงมีการแต่งตั้งทีม Palliative Care  เพื่อทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ หลังจากมีการประชุมทีม เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแนวทางในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (KPJH’S Palliative Care Model) เมื่อนำมาปฏิบัติ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ถอดบทเรียน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางที่ได้พัฒนาขึ้น ในหอผู้ป่วยอาการหนัก เนื่องจากมีผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหนักและอยู่ในระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ในปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วย เกิน 30 % จากจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดในหอผู้ป่วยอาการหนัก ที่ญาติลงความเห็นไม่ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ หลังจากนั้นจึงขยายผลต่อไปยังหอผู้ป่วยอายุรกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรม เนื่องจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งเมื่ออยู่ในระยะสุดท้าย แต่แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ และใส่สายระโยงระยาง เมื่อย้ายผู้ป่วยเข้ามาในหอผู้ป่วยอาการหนัก ญาติตัดสินใจยุติการช่วยเหลือที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวด ซึ่งถ้ามีการเตรียมความพร้อมที่ดี ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ไม่ก่อประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นได้อีกด้วย และกรณีที่ญาติมีความต้องการนำผู้ป่วยไปดูแลระยะสุดท้ายที่บ้าน ก็เอื้ออำนวยในเรื่อง การติดต่อประสานงาน ส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ รพ.สต.ดูแลต่อเนื่อง หากอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นทหารและครอบครัวในพื้นที่ ก็จัดทีมดูแลประคับประคองลงเยี่ยมบ้านพร้อมกับทีม PCU เอื้อความสะดวกในเรื่องการเบิกสิ่งอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และยาที่ต้องใช้ต่อเนื่องที่บ้าน

การรักษาแบบประคับประคองตามแนวทางของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมและดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการจัดการความไม่สุขสบายทางกายจิตใจ จากไปอย่างสงบ ไม่ทุกข์ทรมาน นอกจากนี้ ครอบครัวผู้ป่วยยังมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้รับทราบอาการของโรคที่ไม่สามสามารถรักษาให้หายได้ จำเป็นต้องดูแลแบบประคับประคอง ได้ร่วมวางแผนร่วมกับทีม ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งในวาระสุดท้ายของชีวิต

อัลบั้มภาพ