ผลงาน

img

Thunder Table ตารางนัดเพิ่มประสิทธิภาพบริการกายภาพบำบัด

ตารางนัดเพิ่มประสิทธิภาพบริการกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบันการรักษาทางกายภาพบำบัดมีความสำคัญและจำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคที่อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อต่อต่างๆ ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นการรักษาที่ช่วยส่งเสริมการรักษาของแพทย์ โดยการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด และใช้เทคนิคการออกกำลังกาย เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้เร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้จำนวนคนไข้ต่อวันที่มารับบริการทางกายภาพบำบัดเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดปัญหาในการนัดผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดชนิดเดียวกันมาในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยที่มาตรงตามเวลานัดต้องรอคิว หรือไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากไม่สามารถรอคิวได้ เกิดการรักษาที่ไม่ครบโปรแกรมตามที่นักกายภาพบัดบัดกำหนด ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของการรักษาโดยรวม

หน่วยงานกายภาพบำบัด แผนกเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาระบบการนัดและตารางนัดเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดได้รับบริการอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิดการใช้ชีวิตแบบ IT 4.0 เนื่องจากปัจจุบัน ผู้รับบริการส่วนใหญ่ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการติดต่อทำธุรการ การชำระเงิน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลของตนเองกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนตารางนัดและรูปแบบของบัตรนัดทำกายภาพบำบัดให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ผู้รับบริการจึงสามารถตรวจสอบวันเวลาที่นัดได้จากสมาร์ตโฟนของตนเอง นับเป็นหน่วยงานแรกในจังหวัดพิษณุโลก

จากผลการพัฒนาระบบการนัดและตารางนัด พบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบำบัดได้เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น อาการเจ็บปวดลดลงและสามารถทำการรักษาได้ครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ ระยะเวลาการรอคอยของผู้มารับบริการน้อยกว่า 5 นาทีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คิดเป็น ร้อยละ 92.85 อัตราการรอคอยเครื่องมือของผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัดเครื่องมือไม่ชนกันคิดเป็น ร้อยละ 93.85 ระดับความเจ็บปวดลดลง 2 ระดับจากระดับความเจ็บปวดแรกรับคิดเป็นร้อยละ 62.38 และผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัดมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.21 โดยทางทีมงานยังคงมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ให้ผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัดได้รับบริการทันทีตามเวลานัดหมายโดยไม่ต้องรอและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ตลอดจนเผยแพร่ระบบดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีบริการกายภาพบำบัดอื่นๆ ต่อไป

ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบการนัดและตารางนัด ของหน่วยงานกายภาพบำบัด แผนกเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม คือการที่ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ตามเวลาที่ตนเองนัดไว้ สามารถบริหารเวลาของตนเองได้ การเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัดบริการมีความรวดเร็วและต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการป่วยเร็วขึ้น เสียค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าผ่าตัด ค่าห้องโรงพยาบาลน้อยลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เกิดการแนะนำให้กับบุคคลอื่นๆ ทำให้บริการทางกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง

อัลบั้มภาพ