ผลงาน

img

พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยระบบจัดการเครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การบริการด้านเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความพอเพียง พร้อมใช้ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลา ภายใต้แนวคิด การบริหารจัดการแบบรวมการ ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ทั้งด้านบุคลากร และสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถลดความสูญเปล่าในหลายด้าน ได้แก่ ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนกัน ภาระงาน ในการบริหารจัดการดูแลเครื่องมือของแต่ละหน่วยงานภายใน รพ. ประกอบกับมีการพัฒนาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อสามารถสนับสนุนและรายงานให้ผู้บริหารทราบสถานะ ตำแหน่ง และรายละเอียดเชิงลึกของเครื่องมือทุกชิ้น

นอกจากการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ในที่ตั้งแล้ว  ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ยังมุ่งเน้นการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่แม้จะมีปัจจัยภายนอกที่มิอาจควบคุมได้ แต่ในกระบวนการของศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ) นั้น มีความชัดเจน สามารถควบคุมได้ ทุกขั้นตอน ดังนี้             

1.เมื่อได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือ ให้ออกปฏิบัติภารกิจ แพทย์สนาม ในทุกกรณี หัวหน้าชุดแพทย์จะเป็นผู้รับและประเมินสถานการณ์

2.มีการประชุมทีมบุคลากร และทีมศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อสั่งการ (ประมาณการรูปแบบของสถานการณ์ฉุกเฉินระดับความเสียหาย จำนวนผู้มารับบริการ เบื้องต้น)

3.ชุดแพทย์ เตรียมบุคลากรที่มีความพร้อม ความสามารถ และทักษะให้เหมาะกับสถานการณ์  ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมีแพทย์ และพยาบาล ที่เรียนหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ,หลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทางทะเล MALS (Maritime and Aquatic Life Support) ,Emergency nurse practitioner ,Advanced cardiac life support ,Medical evacuation , EMS nursing course , หลักสูตร A-MERT  ,ฝึกร่วมกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิของ ทภ.3  และได้ผ่านการทดสอบทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ของ กรมแพทย์ ทหารบก

4.ทีมศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ จัดชุดเครื่องมือแพทย์ ตามแผนการเตรียมการที่ออกแบบไว้ในแต่ละสถานการณ์ พร้อมทั้ง ทดสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ อีกครั้ง ตรวจสอบ QR Code ,คู่มือฉบับย่อ และ เครื่องบันทึกเสียง แนะนำวิธีการใช้เครื่องมืออย่างง่าย

5.จัดและบรรจุเครื่องมือแพทย์ ลงบรรจุภัณฑ์ ที่เตรียมไว้สำหรับแต่ละสถานการณ์ เพื่อพร้อมลำเลียง ตามแผนการเคลื่อนย้ายที่วางไว้

6.ทีมศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ พร้อมพาหนะลำเลียงเครื่องมือแพทย์ ไปยังสถานการณ์ ก่อนหรืออย่างช้าพร้อมๆกับชุดแพทย์

7.ทีมศูนย์เครื่องมือแพทย์ นำเครื่องมือแพทย์ออกจากบรรจุภัณฑ์ จัดวางเครื่องมือ และทดสอบ ความพร้อมใช้ของเครื่องมือทุกชิ้น พร้อมเตรียมระบบสำรอง กรณีเกิดความชำรุดของเครื่องมือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ,ช่องทางติดต่อสื่อสาร กับเครือข่ายใน พื้นที่ เพื่อหมุนเวียนเครื่องมือสำรอง หรือเพื่อขอรายละเอียดเชิงลึกของเครื่องมือแต่ละชิ้นได้ เช่น ทางไลน์กลุ่ม สาธารณสุข. ในพื้นที่ ,ติดต่อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้น

8.เมื่อจบภารกิจ ทีมศูนย์เครื่องแพทย์ ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ทุกชิ้น ทั้งจำนวน ชนิด และประสิทธิภาพ ก่อนบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ เตรียมลำเลียงกลับโรงพยาบาล ตามแผนการเคลื่อนย้ายที่วางไว้

9.เมื่อเครื่องมือแพทย์ กลับถึง โรงพยาบาลแล้ว ทีมศูนย์เครื่องมือแพทย์ จะตรวจสอบประสิทธิภาพ และคัดแยกปรนนิบัติบำรุง ตามสภาพการใช้งานอีกครั้ง เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานจะได้รับการหมุนเวียนใช้ภายในโรงพยาบาลต่อไป เครื่องมือชิ้นใดต้องบำรุงรักษา จะนำเข้าระบบ บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในที่ตั้ง ต่อไป

ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ได้มีส่วนในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ อาทิ

เดือนกรกฎาคม 2560 การจัดเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนการร่วมฝึก และสาธิตการฝึกร่วมกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิของ ทภ.3 ร่วมกับทีมจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งการเตรียมเครื่องมือแพทย์ ภายใต้ ทีมศูนย์เครื่องมือแพทย์นั้น ทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกกว่า 300 คน ได้รับความสะดวกสามารถ นำหลักการและประสบการณ์จากการฝึกไปปรับใช้ได้ทันที เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์                       

เดือนตุลาคม 2560 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ มีบทบาทในการบริหารจัดการเครื่องมือ กว่า 1000 รายการ เพื่อสนับสนุนตลอดภารกิจดังกล่าว ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพในการให้บริการแพทย์ในที่ตั้ง อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง เป็นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ผู้ประสบภัย 13 คน ที่ติดภายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทีมศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ ก็ได้มีบทบาทในการบริหารจัดการเครื่องมือเพื่อใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้ รวมทั้งได้แสดงความสามารถในการจัดเตรียมเครื่องมือตามแผนเพื่อสนับสนุนภารกิจได้ภายในเวลา 166 นาที พร้อมเคลื่อนย้าย ลำเลียงเครื่องมือ ด้วยพาหนะในระยะทางไกล และเปียกชื้น โดยเครื่องมือทุกชิ้นยังคงมีประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้ตลอดเวลา

ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่นในภูมิภาค และยังสามารถสนับสนุนเครื่องมือแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้ประสบเหตุ ญาติพี่น้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อัลบั้มภาพ