ผลงาน

img

นวัตกรรม Safe Eyes Safe Life

Safe Eyes Safe Life

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เป็นโรงพยาบาลกองทัพบกขนาด 60 เตียง ซึ่งให้บริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิแก่กำลังพลทหาร และครอบครัวในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา ประชาชนรอบค่ายกฤษณ์สีวะรา และให้บริการกับผู้ป่วยบริเวณในเขตอำเภอเมืองสกลนคร รวมทั้งหมดประมาณ ประมาณ 40,000 ราย จากการให้บริการของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จะมีผู้ป่วยมารับบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาเฉลี่ยวันละ 60 ราย ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีทั้งผู้ป่วยโรคฉุกเฉินทั่วไป ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มารับบริการทำหัตถการทางการพยาบาล บางหัตถการจะใช้ระยะเวลานานมากกว่า 30 นาที – 1 ชั่วโมง เช่น หัตถการการล้างตา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรายอื่นรอการตรวจรักษาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางตาเฉลี่ยวันละ 10-20 ราย และมีผู้ป่วยวิกฤตที่เข้าใช้บริการห้องฉุกเฉินประมาณ 10 รายต่อวัน

ปกติในการล้างตา โรงพยาบาลจะมีการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อมีค่าไม่เป็นกลางจะดำเนินการโดยหยอดยาชาให้ผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยจะปวดและเคืองตามาก จะทำการล้างตาด้วย 0.9%NSS 1000 ml จนกว่าอาการของผู้รับบริการจะดีขึ้น และตรวจค่าความเป็นกรดด่าง (pH=7) จึงหยุดล้างตา

ซึ่งการล้างตาโดยใช้ถุงพลาสติกนำเอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และแปะติดด้วยพลาสเตอร์ที่แก้มของผู้ป่วยเพื่อรองน้ำหลังล้างตาให้ไหลลงในถังขยะติดเชื้อ จะพบว่า ผู้ป่วยอาจมีอาการแพ้พลาสเตอร์ที่ติดบริเวณแก้มทำให้เกิดผื่นคัน หรือรอยแดงหลังจากนั้นเป็นถุงน้ำและเป็นแผลเปิดทำให้ผู้ป่วยมีรอยแผลเป็นบนใบหน้าทำให้สูญเสียภาพลักษณ์บริเวณใบหน้าตามมา นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังใช้เวลานานในการเตรียมอุปกรณ์ประมาณ 7 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย และใช้บุคลากร 2 คน/ผู้ป่วย 1 ราย จึงอาจทำให้ผู้ป่วยวิกฤตอื่นๆอาจได้รับบริการล้าช้าได้

ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรม Safe Eyes Safe Life อุปกรณ์ชุดขวดรองน้ำหลังล้างตา ซึ่งพบว่า เมื่อนำมาทดลองใช้ในการปฏิบัติงาน ขณะทำการล้างตาและหลังล้างตา พบว่าผู้ป่วยไม่เกิดการแพ้หรือผื่นคัน หรือรอยแดง ไม่เกิดรอยแผลเป็นบนใบหน้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาในการ เตรียมอุปกรณ์ลดลงจากเดิม 7 นาที เหลือเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ 1 นาที ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอบนเตียงนาน

อุปกรณ์ Safe Eyes Safe Life ได้นำมาใช้ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการการล้างตามีหลายช่วงอายุ และขนาดรูปร่างของผู้ป่วยแต่ละรายจะไม่เท่ากัน จึงมีการปรับปรุงให้อุปกรณ์มีหลายขนาดเพื่อให้รับกับใบหน้าของผู้ป่วยได้พอดี

โดยโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ได้มีการเผยแพร่อุปกรณ์ดังกล่าวขยายรูปแบบการดำเนินการไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในสังกัดกองทัพบก อาทิ โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ และ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ซึ่งจากผลการติดตามสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้เช่นเดียวกัน (ดูตารางเปรียบเทียบ)

อุปกรณ์ Safe Eyes Safe Life จึงเป็นตัวอย่างของการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ โดยนำปัญหาในการปฏฺบัติงานจริง มาคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร

 

อัลบั้มภาพ