คำแนะนำ

img

คิดถึงความปลอดภัย

อินโฟกราฟฟิค คิดถึงความปลอดภัย (ท้ายบทความ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 1 2

แนวคิดเรื่องความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือสภาวะที่อันตราย หรือเงื่อนไขต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรืออื่นๆ ถูกควบคุมให้สามารถรักษาสุขภาพ และความเป็นอยู่ของบุคคลและชุมชน ความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน และควรตระหนักอยู่เสมอ

การได้รับความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมนั้นมีจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ในการสร้างและรักษาเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของทางสังคม ที่มีความสงบสุข ความเท่าเทียมกัน ตลอดจนการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในทุกระดับ ตลอดจนการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ หรือผลกระทบอื่นๆที่ก็ให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุอย่างมึประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือการกำหนดมาตรการในทุกมิติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงื่อนไขดังกล่างจะดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง

การสร้างเงื่อนไขเหล่านี้สามารถทำได้โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกัน

เรียบเรียงจาก  Definition of the concept of safety   

อัลบั้มภาพ