กิจกรรม

รีบมาตรวจโรค ก่อนไปตรวจเลือก

การตรวจร่างกายเพื่อรับรองการเป็นคนจำพวกที่ ๔ ก่อนการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ

 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สงสัยว่าตนมีโรคที่ขัดต่อการเข้าเป็นทหารกองประจำการ กองทัพบกจึงจัดให้มีการตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก   ๒๐   แห่ง   ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๑  ถึง ๒๕ ก.พ. ๖๒  ได้แก่.-

ในการขอเข้ารับการตรวจร่างกายต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้.-

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน ๒ ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน ๒ ฉบับ
 • ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
 • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
 • หลักฐานแสดงการเจ็บป่วย(ถ้ามี) เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ ผลการตรวจที่สำคัญ ประวัติการรักษา

 

ส่วนกลาง        

 • รพ.พระมงกุฎเกล้า(กรุงเทพฯ),
 • รพ.อานันทมหิดล(ลพบุรี),
 • รพ.ค่ายธนะรัชต์(ประจวบคีรีขันธ์)
 • รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ(นครนายก)

กองทัพภาคที่ ๑ 

 • รพ.ค่ายจักรพงษ์(ปราจีนบุรี),
 • รพ.ค่ายสุรสีห์(กาญจนบุรี),
 • รพ.ค่ายอดิศร(สระบุรี)
 • รพ.ค่ายนวมินทราชินี(ชลบุรี)

กองทัพภาคที่ ๒            :         

 • รพ.ค่ายสุรนารี(นครราชสีมา)
 • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์(อุบลราชธานี)
 • รพ.ค่ายประจักษ์-ศิลปาคม(อุดรธานี )
 • รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน(สุรินทร์)
 • รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา(สกลนคร)

กองทัพภาคที่ ๓ 

 • รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พิษณุโลก)
 • รพ.ค่ายจิรประวัติ(นครสวรรค์)
 • รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี(ลำปาง)
 • รพ.ค่ายกาวิละ(เชียงใหม่)

กองทัพภาคที่ ๔ 

 • รพ.ค่ายวชิราวุธ(นครศรีธรรมราช)
 • รพ.ค่ายเสนาณรงค์(สงขลา)
 • รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร(ปัตตานี)

 

หมายเหตุ : คนจำพวกที่ ๔ คือ บุคคลที่ทุพพลภาพหรือพิการ ตามตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔(พ.ศ.๒๕๔๐) และแก้ไขฉบับที่ ๗๕ และ ๗๖ พ.ศ.(๒๕๕๕)

ตรวจสอบโรคที่ขัดต่อการเข้าเป็นทหารกองประจำการได้เว็บไซต์กรมแพทย์ทหารบก

 

อัลบั้มภาพ