ผลงาน

Supreme Service พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ

Supreme Service :  โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศของหน่วยแพทย์ทหารกองทัพบก

ตามที่กรมแพทย์ทหารบกมีนโยบายดำเนินการพัฒนาให้ โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้กำลังพลทหาร ครอบครัว และประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดี ซึ่งกำหนดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนใน “ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ.2560 - 2564”

โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศของหน่วยแพทย์ทหารตามรูปแบบ Supreme Service จะมีการส่งเสริมการวิเคราะห์ปัญหาของผู้รับบริการตามรูปแบบ 3P ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ

P1 : Place การจัดสถานที่ให้บริการที่เพียงพอ มีความเหมาะสม สะอาด สวยงาม มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน มีที่พักคอยญาติ มีป้ายภาษาอังกฤษรองรับผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมถึงการจัดสถานที่บริการให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้รับบริการที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต เช่น ผู้สูงอายุ เป็นต้น

P2 : People การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการบูรณาการการทำงานเป็นทีมระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อทำให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการบริการที่ดีที่สุดแบบองค์รวมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโรคต่างๆ บุคลากรมีความใส่ใจในหน้าที่ กระตือรือร้นในการให้บริการ มีจิตอาสา สามารถให้การดูแลช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการได้โดยไม่ต้องร้องขอ

P3 : Process การจัดทำระบบการบริการที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ มีกระบวนการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อลดระยะเวลารอคอยการรับบริการ

ซึ่งการบริหารผลลัพธ์จาก 3 องค์ประกอบหลักที่กล่าวมานี้ โดยวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และการเลือกใช้บริการในโรงพยาบาลกองทัพบก และนำไปบริหารจัดการเพื่อลดความไม่พึงพอใจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ เกิดความเชื่อมั่น และอยากกลับมาใช้บริการอีก ตามเข็มมุ่งเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันของกรมแพทย์ทหารบก คือการบริการที่เป็นเลิศ (Supreme Service) ของหน่วยแพทย์ทหาร โดยมีการวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานผลมายังกรมแพทย์ทหารบกผ่านวอร์รูม (War Room) ตามวงรอบ และมีแผนกการแพทย์และพยาบาล กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก กำกับดูแลการปฏิบัติในภาพรวม

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของโครงการฯ มีแผนการดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการจัดประชุม มีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯอย่างต่อเนื่อง ครบทั้ง 3P มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนางาน มีการประเมินผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลพร้อมข้อมูลรายละเอียดตามวงรอบ รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบการนัดผู้ป่วยเหลื่อมเวลา นวัตกรรมในการจัดคิว การปรับภูมิทัศน์ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศของหน่วยแพทย์ทหารตามรูปแบบ Supreme Service ได้จัดกิจกรรมสำคัญ ในปี 2561 คือ การจัดมหกรรมประกวดผลงานดีเด่น Best Practice การบริการที่เป็นเลิศของหน่วยแพทย์ทหาร ตามรูปแบบ Supreme Service ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กิจกรรมในครั้งนั้นนับเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สถานที่ และกระบวนการให้บริการได้อย่างตรงประเด็น โดยสนับสนุนให้หน่วยมีการบริหารผลลัพธ์ และใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของโรงพยาบาลกองทัพบกทั้ง 37 แห่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับแผนงานต่อไปของโครงการฯ จะเป็นการบูรณาการคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เกิดเป็นโครงการโรงพยาบาล Supreme Service โรงพยาบาลคุณภาพในปี 2562 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเกณฑ์การประเมินในการประกวดครั้งนี้คู่ขนานกับการพัฒนาคุณภาพในปีหน้าจะช่วยยกระดับการพัฒนากลยุทธ์ในการบริการที่เหนือความคาดหมายตามเข็มมุ่งของกรมแพทย์ทหารบกคือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ด้วยกลยุทธผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยแพทย์ทหาร

อัลบั้มภาพ