คำแนะนำ

img

เซฟตี้ ปีใหม่ไทย 63

เซฟตี้ ปีใหม่ไทย 63

กรมแพทย์ทหารบก ร่วมรณรงค์การร่วมกันปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดมาตรการ และคำแนะนำที่สำคัญ ดังนี้

รัฐบาล

รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 63) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการเลื่อนวันหยุดราชการดังกล่าว

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญทั้งข้อห้ามและข้อแนะนำ ดังนี้

1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

3.งดเว้นการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทุกกรณี

4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือ เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอย่างดีงามและมีคุณค่าทางจิตใจ ขอให้ปฏิบัติได้ดังนี้

1.สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน

2.การแสดงความกตัญญูขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 -2 เมตร และให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

3.ส่งเสริมให้แสดงความรักและความกตัญญูต่อบุพการีผู้มีพระคุณที่อยู่ไกลกันผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ สื่อออนไลน์

 

กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค ได้แนะนำ 8 ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโควิด-19 ดังนี้

1.เข้าใจถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ

2.หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่จำเป็น

3.กินร้อน แยกจาน ช้อน ส้อม ส่วนตัว

4.หมั่นทำความสะอาดบ้านและข้าวของเครื่องใช้

5.ใช้หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%

6.เมื่อกลับเข้าบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ และสระผม ก่อนพบผู้สูงอายุ

7.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยงให้เลี่ยงการพบผู้สูงอายุ

8.หากมีอาการร่วมกับมีประวัติเสี่ยง ให้ใส่หน้ากากอนามัยและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ" ดังนี้

แนวทางปฏิบัติวันสำคัญทางศาสนาประเพณีสำคัญและงานบุญ

ควรงดการเข้าร่วมกิจกรรมณศาสนสถานโดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทนเช่นการฟังธรรมะออนไลน์

งดการใช้มือหยิบข้าวใส่บาตรพระภิกษุ สำหรับเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) ให้งดการเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษ ณ สุสาน (ฮวงซุ้ย) โดยให้จัดพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษ ที่บ้านแทน และงดการรวมญาติ

ส่วนในกรณีเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ให้ปฏิบัติตัวดังนี้

1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

3.งดเว้นการรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

5.เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ด้วยการกราบไหว้ขอพร โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำหรับการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้ใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

อัลบั้มภาพ