กิจกรรม

img

ศาสตร์พระราชา : มหัศจรรย์หญ้าแฝก

กรมแพทย์ทหารบก ร่วมประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรักษาทรัพยากรดินและน้ำ อันเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการมีสุขภาพที่ดี

อัลบั้มภาพ