ผลงาน

img

เจาะได้ใจ อยู่ที่ไหนก็ไปถึง Med Tech Delivery

การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่มีผู้รับบริการจำนวนมาก มักพบปัญหาที่เกิดหน้างาน ได้แก่ มีการรอคอยเจาะเลือดเป็นเวลานาน และความล่าช้าจากการรอคอยทำให้ผู้ป่วยที่งดน้ำและอาหารมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ ผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับการเจาะเลือดก่อน จึงเป็นความยุ่งยากของเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถาม การจัดคิวให้บริการ

นอกจากนี้ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาที่แพทย์สั่งเจาะเลือดในช่วงเช้า จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือด และต้องกลับมาพบแพทย์ตามนัดในคลินิกนอกเวลาในช่วงเย็น ทำให้ต้องเดินทางมาถึง 2 ครั้งในการตรวจ เกิดการเสียเวลาของทั้งผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทาง รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว เกิดความยากลำบากในการมาโรงพยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วยไม่สะดวกที่จะพามาได้ ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ได้มาเจาะเลือดและพบแพทย์ตามนัดหมาย  

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นระดับทุติยภูมิชั้นสูง ดูแลกำลังพล ครอบครัวในค่ายวชิราวุธ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รอบค่ายวชิราวุธ และประชาชนสิทธิประกันสังคม กว่า 30,000 คน  มีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยวันละประมาณ 600 ราย แผนกพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลจึงมีปริมาณงานด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากตามไปด้วย โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 คน ดูแลการให้บริการตั้งแต่ 07.00 น. โดยมีขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้รับบริการยื่นบัตร เจ้าหน้าให้คิวเจาะเลือด เรียกผู้ป่วยเจาะเลือดเก็บสิ่งส่งตรวจ นำสิ่งส่งตรวจไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลโดยนักเทคนิคการแพทย์ และส่งผลเลือดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ตามลำดับ

เนื่องจากผู้ใช้บริการของแผนกพยาธิ มีจำนวนเฉลี่ยวันละ 180-250 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ต้องงดน้ำงดอาหาร อย่างน้อย 6-12 ชั่วโมง ระยะเวลาในการรอคอยเจาะเลือดเฉลี่ยรายละ 30-60 นาที และมีผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องนั่งรถเข็นหรือเปลนอน 20-25 รายต่อวัน นอกจากนี้ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาบางส่วนต้องมาเจาะเลือดตั้งแต่ช่วงเช้าเฉลี่ย 12-15 รายต่อวัน จากปริมาณผู้มารับบริการเจาะเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อจำกัดด้านสถานที่รอคอยการเจาะเลือด จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาข้างต้นมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ทีมงานแผนกพยาธิวิทยามีแนวคิดริเริ่มการเดินทางไปถึงบ้านผู้ป่วยเพื่อให้บริการเจาะเลือด เพื่อลดภาระของผู้ป่วยสูงอายุ เดินทางลำบาก ผู้ป่วยติดเตียง และญาติในการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยได้วิเคราะห์กระบวนการให้บริการทั้ง 6 ขั้นตอน และพัฒนาระบบบริการตามแนวคิด Delivery โดยออกไปหาผู้ป่วย เพื่อให้บริการเจาะเลือดที่บ้านโดยนักเทคนิคการแพทย์ “ Med tech delivery ” การดำเนินโครงการในระยะแรก ให้บริการเจาะเลือดกลุ่มครอบครัว ข้าราชการทหารที่อยู่ในค่ายวชิราวุธ มีผลตอบรับดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ จึงขยายผลไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ตำบลปากพูน อำเภอเมือง ตลอดจนกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการประสานงานจากเครือข่าย อสม. เทศบาลตำบลท่าแพ โดยได้ออกแบบขั้นตอนการให้ บริการ 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.การนัดรับบริการ ผู้ป่วยและญาติหรือ อสม. สามารถเข้าถึงการบริการของโครงการโดยการนัดหมายผ่านช่องทาง โทรศัพท์ หรือผ่านทาง Application Line โดยแจ้งรายการความต้องการเจาะเลือด วันที่นัด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วย ก่อนวันนัด 1 วัน

2.เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปยืนยันการใช้บริการล่วงหน้า และเมื่อถึงวันนัด เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงเวลา 06.00 - 07.00 น.

3.เมื่อทำการเจาะเลือดเรียบร้อยแล้ว จะนำเลือดมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อออกผลรายงานแล้ว โทรแจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติทราบ เพื่อวางแผนการรอพบแพทย์

4.ส่งผลเลือดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

ผลการดำเนินโครงการเจาะได้ใจอยู่ที่ไหนก็ไปถึง Med tech delivery ของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ตั้งแต่ปี 2559-2561 ผลว่ามีจำนวนผู้ขอใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบริการก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยทางแผนกพยาธิวิทยาได้นำข้อเสนอแนะ ในเรื่องเวลานัดหมายเนื่องจากความไม่ชัดเจนของการบอกเส้นทาง มาพัฒนาโดยนำระบบบอกพิกัดทางแผนที่ (GPS) มาใช้ ช่วยให้การเดินทางไปยังที่หมายมีความแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถลดอุบัติการณ์น้ำตาลต่ำขณะรอตรวจของผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายของห้องปฏิบัติการ ที่คำนึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนแม่นยำ ปลอดภัย และผู้รับบริการพึงพอใจ 

จากความสำเร็จของโครงการ จึงมีการขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆของโรงพยาบาล และยังได้เผยแพร่แนวคิดการบริการเจาะเลือดถึงบ้านแก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกอื่นๆ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

อัลบั้มภาพ