ผลงาน

img

ลดการรอคอย ด้วยระบบ paperless

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขั้นต้น ขนาด 60 เตียง ให้บริการแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน และมีการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำระบบ HOSxP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ในปี 2555 และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ และจากแนวโน้มของผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น โดยมีสถิติตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 จำนวน 51,998 , 55,442 และ 57,489 ตามลำดับ ส่งผลต่อการรอคอยของผู้รับบริการ ตลอดจนจำนวนเอกสารเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โรงพยาบาลจึงได้มุ่งพัฒนาระบบเวชระเบียน สู่มาตรฐานไร้กระดาษ (paperless) ในปี 2560

โดยโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองได้ทำศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเวชระเบียน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานด้านเวชระเบียน ตามมาตรฐานไร้กระดาษ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลกองทัพบกในระดับกองทัพภาค และถือเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง นอกจากนี้ยังใช้ระบบ HOSxP ในการบริหารจัดการเช่นเดียวกันอีกด้วย จากนั้นจึงได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 

ขั้นตอนสำคัญ คือการออกแบบขั้นตอนการรับบริการใหม่ จากเดิม 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ยื่นบัตรตรวจโรค ณ ห้องทะเบียน 2.รอรับ OPD การ์ด 3.ยื่น OPD การ์ด ณ จุดซักประวัติ 4.วัดสัญญาณชีพ 5.ซักประวัติ รับคิวตรวจ 6.เข้าห้องตรวจ พบแพทย์ และ 7.รับยา กลับบ้าน เป็น 4 ขั้นตอน 1. ยื่นบัตรประชาชน วัดสัญญาณชีพ 2.ซักประวัติ รับคิวตรวจ 3.เข้าห้องตรวจ พบแพทย์ 4.รับยา กลับบ้าน โดยยกเลิกการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ OPD การ์ด ใบสั่งยา เป็นต้น และใช้การส่งข้อมูลในเอกสารดังกล่าว ผ่านระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงจุดให้บริการต่างๆอย่างครอบคลุม ซึ่งผลจากการลดขั้นตอนการให้บริการ ทำให้ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ลดลงเฉลี่ยรายละกว่า 20 นาที

ปีงบประมาณ

จำนวนขั้นตอน

ระยเวลารอคอย(นาที)

2560

7

68

2561

4

45

อย่างไรก็ดี ปัญหาหนึ่งที่พบได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือความเสถียรของระบบ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองจึงได้พัฒนานวัตกรรม “วีซ่า” หรือ ใบนำทาง ให้ผู้ป่วยนอกถือติดตัวตลอดการรับบริการในจุดต่างๆ โดยใบนำทางดังกล่าวจะระบุข้อมูลได้แก่ ชื่อผู้ป่วย สัญญาณชีพ และสิทธิในการรักษา เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการให้บริการในขณะที่ระบบสารสนเทศขัดข้อง

นอกจากผลลัพธ์ในเชิงประสิทธิภาพของการให้บริการแล้ว การพัฒนาระบบเวชระเบียนสู่มาตรฐานไร้กระดาษ จากระบบเดิมที่จำเป็นต้องพิมพ์ประวัติผู้ป่วยบน OPD การ์ด และใบสั่งยา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งใช้กระดาษขนาด A5 จำนวน 4 ใบต่อผู้ป่วย 1 ราย เมื่อมีการนำมาตรฐานไร้กระดาษมาใช้ในบริการผู้ป่วยนอก จึงทำให้โรงพยาบาลมีการใช้กระดาษเฉลี่ยต่อจำนวนผู้ป่วยลดลง และช่วยลดงบประมาณด้านวัสดุสำนักงานของโรงพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

แม้โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่นับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งแรกที่ได้นำมาตรฐานไร้กระดาษ มาใช้ในระบบเวชระเบียนได้สำเร็จ  สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งการมุ่งเน้นผู้รับบริการ การเชื่อมโยงข้อมูล และการคิดค้นนวัตกรรม นั่นเอง

 

อัลบั้มภาพ