กิจกรรม

img

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภากายภาพบำบัด

ตามที่ สภากายภาพบำบัด ได้ดำเนินการเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินคุณภาพ งานบริการกายภาพบำบัด ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 และได้ให้ความเห็นชอบในการรับรองกระบวนการคุณภาพตรมมาตรฐานกายภาพบำบัด ระดับ ดี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 5 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 65 ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารบก จะได้นำแนวทางการพัฒนาบริการกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลค่ายกาวิละมาเป็นต้นแบบในการขยายผล และส่งเสริมให้โรงพยาบาลกองทัพบกแห่งอื่นๆ ที่มีการให้บริการกายภาพบำบัด ได้พัฒนาคุณภาพและขอรับการรับรองต่อไป 

อัลบั้มภาพ