ผลงาน

img

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหารราช จังหวัดเชียงราย

ผู้ป่วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง การดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนัดประจำทุก 3-4 เดือน โดยเฉพาะโรคเบาหวาน  หากได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม จะพบปัญหาแทรกซ้อนจากโรคที่ ตา ไต และเท้า ได้บ่อยกว่าคนปกติ ถึง 10 เท่า จึงจำเป็นต้องมีการนัดหมาย การให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการตรวจ ตา และเท้า ทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น  โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน อยู่ใน 5 อันดับแรก ของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล เฉลี่ยประมาณ 1,000 รายต่อปี จึงได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจรขึ้น

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประกอบด้วยการนำปัญหาที่พบมาประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง นำระบบสารสนเทศ ของ รพ. มาพัฒนาปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล โดยมีการบันทึกผู้ป่วยโครงการเบาหวานไว้ในระบบ และติดตามการรักษาผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยกำหนดให้มีการตรวจตา ตรวจเท้า ตรวจเลือด ตามมาตรฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อย่างครบถ้วน โดยทีมพยาบาลร่วมมือกับทีมแพทย์ในการประเมินและรักษาผู้ป่วยแต่ละราย และตรวจสอบการปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์

สำหรับขั้นตอนการให้บริการนั้น เมื่อผู้ป่วยขึ้นบัตรตรวจโรค จะได้รับการเจาะเลือด การเอ็กซเรย์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตามแผนการรักษาของแพทย์ ซักประวัติพร้อมตรวจเท้า นัดตรวจตา รอผลตรวจเลือด ก่อนเข้าพบแพทย์ และรับใบนัด พร้อมสมุดประจำตัวเบาหวาน และได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนรับยา รับยาพร้อมคำแนะนำโดยเภสัชกร ก่อนกลับบ้าน

ในการตรวจตา แม้โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จะไม่มีจักษุแพทย์ แต่ได้ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลจังหวัดเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยปฏิบัติงานนอกเวลาในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อทำการตรวจตาให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน และจัดทำแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบลค่ายเม็งรายมหาราช

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำนวัตกรรมสื่อการสอนเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ โดยแสดงให้เห็นถึงผลของเบาหวานที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยนำสื่อดังกล่าวในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเป็นประจำทุกวัน เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและญาติ เห็นความสำคัญของการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการตาบอด ไตวายเรื้อรัง แผลจากเท้า ที่อาจเกิดขึ้นได้

กรณีที่ผู้ป่วยไม่มารับการรักษาตามนัด เจ้าหน้าที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกจะดำเนินการติดต่อผู้ป่วยทางโทรศัพท์ สอบถามปัญหาข้อขัดข้องที่ทำให้เกิดการผิดนัด และดำเนินการเลื่อนนัดการตรวจครั้งต่อไปของผู้ป่วย โดยบันทึกในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และส่งต่อข้อมูลให้กับแผนกเวชทะเบียน

ผลจากการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ทำผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดยา ได้รับการตรวจครบตามหลักมาตรฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งทั้งในด้าน ยา อาหาร การตรวจตา ตรวจเท้า และมีการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่ทั้งผู้ป่วยและญาติ จึงเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

อัลบั้มภาพ